Przejdź do treści

Hills LTS

1 Hills LTS

Główne założenia Rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” – sukces Rządu, czy rozczarowanie?

hillsW połowie maja br. Rząd – Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (dalej Ustawa), wprowadzającą tzw. program „Mieszkanie dla młodych”. Obecnie projekt ustawy trafił do Sejmu. W powyższym programie pokładane są duże nadzieje, zważywszy na fakt, że z podobnego programu „Rodzina na swoim” nie można już skorzystać (program jest obecnie wygaszany), a Komisja Nadzoru Finansowego ostatnio zmieniła/zaostrzyła Rekomendację S dla banków dot. udzielania kredytów hipotecznych, tj. od stycznia 2014 roku osoba/osoby ubiegające się o kredyt hipoteczny będą musiały posiadać przynajmniej 5% wkładu własnego, a w 2017 roku już 20% wkładu własnego.

Czytaj dalej »Główne założenia Rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” – sukces Rządu, czy rozczarowanie?

2 Hills LTS

Czy opłaca się skłamać w deklaracji „śmieciowej”?

hillsUstawa z dnia 01 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw nałożyła nowe obowiązki na gminy. Zmiana przepisów polegała przede wszystkim na przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa weszła w życie z dniem 01 stycznia 2012 r., jednakże gminy miały aż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na przygotowanie się do całkowitego przejęcia obowiązku odbierania i zagospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości. Termin wejścia w życie ostatnich przepisów objętych tą nowelizacją upływa więc z dniem 01 lipca 2013 roku.

Czytaj dalej »Czy opłaca się skłamać w deklaracji „śmieciowej”?

Co zrobić z niechcianą nieruchomością?

Można sobie wyobrazić sytuację, w której osoba będąca właścicielem nieruchomości chce się pozbyć nieruchomości i związanego z nią problemu. W przypadku chęci pozbycia się ruchomości, nie ma większego problemu, ponieważ zgodnie z art. 180 Kodeksu cywilnego „właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze rzecz porzuci”, czyli dokona jednostronnej czynności. Niestety, w przypadku chęci pozbycia się nieruchomości nie jest to obecnie już takie proste.

Czytaj dalej »Co zrobić z niechcianą nieruchomością?

Służebność osobista

Służebność osobista należy do zamkniętego katalogu ograniczonych praw rzeczowych. Służebność osobista różni się od służebności gruntowych przede wszystkim tym, że uprawnionym z tytułu służebności osobistej nie jest każdorazowy właściciel nieruchomości władnącej, lecz imiennie oznaczona osoba fizyczna − zadaniem i celem służebności osobistej jest zaspokojenie osobistych potrzeb uprawnionego.

Czytaj dalej »Służebność osobista

Klauzula kary umownej

Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań (wyrok SN z 8 sierpnia 2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785).

Czytaj dalej »Klauzula kary umownej

Założenia ustawy „deweloperskiej” o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Dnia 29 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwana potocznie ustawą deweloperską, która do dnia dzisiejszego wzbudza wiele emocji. Głównym celem ustawodawcy, który zdecydował się na wprowadzenie niniejszej ustawy do polskiego porządku prawnego, była chęć ochrony nabywców mieszkań przed dotychczasowymi praktykami deweloperów. Realizacja tego założenia ma być realizowana przede wszystkim w oparciu o trzy nowe rozwiązania – prospekt informacyjny, umowę deweloperską oraz rachunek powierniczy.

Czytaj dalej »Założenia ustawy „deweloperskiej” o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego