Przejdź do treści

Problem zadłużenia wciąż aktualny

W porównaniu do III kwartału 2013 roku w IV kwartale 2013 roku liczba spraw wpisanych do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. wzrosła aż o 11,6%, a ich łączna wartość zwiększyła się o 8,7% i wyniosła blisko 10 mld złotych. Tak wynika z ostatniej, przeprowadzanej na koniec każdego kwartału, weryfikacji bazy danych Rejestru przez niezależnego biegłego rewidenta.

Dzięki regularnej weryfikacji bazy danych Rejestr Dłużników ERIF gwarantuje swoim klientom dostęp do rzetelnych, aktualnych danych. Ich jakość jest bardzo ważna i doceniana przez naszych klientów. Może
o tym świadczyć zauważalny wzrost liczby raportów udostępnianych z bazy Rejestru. W całym 2013 roku Rejestr udostępnił ich ponad 3,8 mln. Pokazuje to również, że baza Rejestru staje się nieodłącznym elementem procesów oceny ryzyka oraz wiarygodności płatniczej  Partnerów ERIFa.

Liczba udostępnionych przez nas w 2013 roku raportów z informacjami gospodarczymi na temat firm
i konsumentów odpowiada 10% wszystkich mieszkańców naszego kraju. Aby lepiej zobrazować tę skalę, można by było stwierdzić, że w minionym roku w Rejestrze Dłużników ERIF sprawdzono sytuację płatniczą co dziesiątego Polaka. Dowodzi to, jak ważna dla firm i instytucji z różnych branż jest kompleksowa weryfikacja sytuacji płatniczej. Dodatkowo świadczy to także o tym, że biura informacji gospodarczej w Polsce ugruntowały sobie pozycję jednego z ważniejszych źródeł danych na temat wiarygodności płatniczej. Spodziewamy się, że zainteresowanie informacjami gospodarczymi udostępnianymi przez BIGi nadal będzie rosło
– mówi Edyta Szymczak, prezes zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

Na dzień 2 stycznia 2014 roku w Rejestrze znajdowało się 1,8 mln spraw o wartości blisko 10 mld złotych. Wartość zadłużenia Polaków w BIG rośnie. Porównując dane z  końca 2012 roku z danymi z końca 2013 roku liczba spraw w Rejestrze Dłużników ERIF wzrosła o blisko 24%, a ich łączna wartość urosła o niemal 29%.

Jak można wywnioskować z raportu za IV kwartał 2013 roku „Wielkość i struktura bazy danych Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.” coraz więcej konsumentów ma kłopot ze spłatą zobowiązań o wyższej wartości. Od października do grudnia ubiegłego roku (w porównaniu z III kwartałem 2013 roku) o ok. 10% procent wzrosła liczba spraw dotyczących zadłużenia na kwotę od 1 tys. do 10 tys. zł. Może to wynikać z tego, że w październiku do BIG zaczęły trafiać wpisy dotyczące braku spłaty kredytów
i pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych przez konsumentów we wcześniejszych okresach.

Zanim zdecydujemy się na kredyt czy pożyczkę, zastanówmy się, czy nas na nią stać. Zadajmy sobie pytanie,  czy po opłaceniu stałych rachunków i odliczeniu niezbędnych wydatków, będziemy mogli spłacać zaciągnięte zobowiązania. Nie zapominajmy też o konsekwencjach wynikających ze znalezienia się w BIG za niespłacanie zobowiązań finansowych – mówi Edyta Szymczak, prezes zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

Warto pamiętać, że informację o długu można dopisać do każdego biura informacji gospodarczej. Taki wpis o niespłacanych ratach kredytu lub pożyczki, czy o nieopłaconych rachunkach może utrudnić otrzymanie kredytu, pożyczki, zakupy na raty, czy podpisanie usługi abonamentowej.

Ważną informacją jest również stale zwiększające się zadłużenie alimentacyjne Polaków. Z tytułu nieuregulowanych należności alimentacyjnych w III kwartale 2013 roku w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A. znajdowało się ponad 71 tys. spraw na łączną kwotę zadłużenia przekraczającą 1,2 mld złotych. W IV kwartale natomiast ta wartość zwiększyła się aż o 200 mln złotych i stanowiła 14,6% udziału wartościowego całej bazy danych Rejestru.