Przejdź do treści

Duża fuzja na rynku doradczo-szkoleniowym

Łączą się dwaj ważni gracze branży doradczo – szkoleniowej. Z dniem 1 stycznia 2014 roku, Grupa training&consulting stała się integralną częścią House of Skills.

Fuzja House of Skills i Grupy training&consulting może być jednym z pierwszych  wskaźników urzeczywistnienia prognoz mówiących o konsolidacji branży. Połączenie świadczy o dążeniu firm szkoleniowo-doradczych do wykorzystania efektu skali przy jednoczesnym zwiększeniu jakości i zakresu świadczonych usług.

Grupa training&consulting, której działalność koncentrowała się na projektach z obszaru negocjacji i budowania porozumienia, uzasadnia integrację z House of Skills potrzebą dotarcia do większej grupy klientów oraz oferowania im kompletnych zestawów rozwiązań, wspierających jakość i efektywność pracy na każdym etapie rozwoju organizacji. – Z punktu widzenia Grupy, połączenie z House of Skills, pozwoli na zwielokrotnienie skali naszych dotychczasowych działań – mówi Ewa Kastory, prezes Grupy training&consulting, obecnie Senior Partner w House of Skills. – Nadal będziemy realizować programy rozwojowe w obszarze porozumień i procesów negocjacyjnych, ale dzięki połączeniu z House of Skills, dostarczymy nasze usługi większym grupom pracowników, utrzymując przy tym międzynarodowe standardy – dodaje Kastory.

W następstwie fuzji, House of Skills poszerza obszar merytorycznych specjalizacji, które będzie kierować do kadry zarządzającej oraz pracowników szczebla operacyjnego dużych i średnich przedsiębiorstw. – Dzięki rozwiązaniom, w których specjalizowała się Grupa training&consulting, poszerzyliśmy naszą ofertę o kolejny, siódmy już, obszar kompetencji, „Negocjacje i porozumienia”. Jesteśmy przekonani, że to doskonałe uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty – komentuje Aleksander Drzewiecki, prezes House of Skills. – Wierzymy, że wspólnymi siłami udało nam się stworzyć skuteczny pakiet rozwiązań, który pozwoli odpowiedzieć na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku i funkcjonujących na nim organizacji – dodaje Drzewiecki.

W wyniku połączenia spółek struktura know-how House of Skills zbudowana jest obecnie z 7 obszarów, stanowiących odpowiedź na kluczowe wyzwania menedżerskie: Strategie biznesowe, Przywództwo i zarządzanie, Zarządzanie zmianą, Zwycięskie Zespoły, Umiejętności osobiste, Zarządzanie kapitałem ludzkim oraz nowopowstały obszar Negocjacje i porozumienia.