Przejdź do treści

DSV Road i transport materiałów niebezpiecznych

Hasło ADR najczęściej jest odczytywane jako materiał niebezpieczny. Jednak skrót ADR to znacznie więcej, bowiem oznacza on cały zbiór przepisów i zasad postępowania, warunkujących bezpieczny transport, niekoniecznie bezpiecznych materiałów.

Istnieje wiele branż, w których transport będzie wymagał transportu produktów i substancji chemicznych. Obejmie on choćby przemysł chemiczny, petrochemiczny, energetykę, a w niej także energetykę jądrową. We wszystkich wspomnianych, pełna kontrola nad procesem transportu jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Utrata kontroli nad tym procesem może doprowadzić do np. uwolnienia znacznych ilości substancji o właściwościach palnych, żrących, trujących, promieniotwórczych, wybuchowych itp. Również rozprężenie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem, różnym od atmosferycznego, stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz może prowadzić do zniszczenia lub poważnego skażenia środowiska – mówi Krzysztof Matusiak, Kierownik Operacyjny Spedycji Krajowej Regionu Centrum, DSV Road.

W 1951 roku na forum Komisji Ekonomicznej Organizacji Narodów Zjednoczonych stwierdzono potrzebę ujednolicenia wymagań dla transportu kolejowego, drogowego i drogami śródlądowymi materiałów niebezpiecznych. W wyniku podjętych przez grupę roboczą (WP 15) prac 30 września 1957 roku w Genewie sporządzono Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

 

Przepisy te ulegają modyfikacjom w cyklach 2 letnich, więc dochowanie ciągłej zgodności działań transportowych wymaga stałej kontroli i cyklicznych szkoleń. Jednak zgodność z przepisami to dopiero początek, ponieważ w DSV stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo. Właśnie dlatego wszystkie osoby zajmujące się załadunkiem, rozładunkiem oraz wykonywaniem transportu i jego organizacją, jeśli ich obowiązki dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych, są cyklicznie szkolone w zakresie wymagań, związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków. Celem szkoleń jest przybliżenie zasad i wymagań związanych z poszczególnymi aktywnościami w zakresie szeroko rozumianego transportu materiałów niebezpiecznych – mówi Krzysztof Matusiak, Kierownik Operacyjny Spedycji Krajowej Regionu Centrum, DSV Road.

Udział materiałów niebezpiecznych w potoku obsługiwanym przez Grupę DSV z każdym rokiem sukcesywnie rośnie. Materiały niebezpieczne, zawarte w produktach klientów to nie tylko chemia gospodarcza, farby i lakiery, chemia budowlana, środki ochrony roślin, ale także produkty farmaceutyczne, czy komponenty do ich wytworzenia.

Równie istotna, jak samo przestrzegane zasad bezpieczeństwa, jest także możliwość potwierdzenia wysokich standardów jakościowych przez niezależne jednostki. I właśnie tutaj z pomocą przychodzi SQAS.

Safety & Quality Assessment System (SQAS) to narzędzie służące badaniu i określaniu poziomu bezpieczeństwa i jakości działań operacyjnych, podejmowanych w obrocie produktami chemicznymi zarówno obojętnymi, jak i niebezpiecznymi, podlegającymi umowie europejskiej ADR ryzyka przez podmioty występujące w łańcuchu logistycznym. Badaniu temu poddają się firmy z branży TSL pracujące na rzecz producentów chemicznych – dystrybutorzy, magazyny, transport drogowy, terminale przeładunkowe. SQAS wprowadza szczegółowe branżowe wymagania producentów chemicznych i pokrewnych zwiększające ilość i obszar elementów kontrolowanych, a co za tym idzie, powoduje poprawę bezpieczeństwa prowadzonych operacji.

W I kwartale 2014 r. DSV Road poddał się badaniu SQAS w zakresie transportu produktów chemicznych, aby potwierdzić wysokie standardy bezpieczeństwa, realizowane, w trakcie przewozów produktów chemicznych. DSV Road obsługuje firmy z branży chemicznej, spełniając wymagania systemu zarządzania jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, w którym wypracowane standardy ograniczają ryzyko biznesowe. Opracowane są również zasady postępowania w sytuacjach niestandardowych (awaryjnych), które określają działania w celu minimalizacji poniesienia strat – mówi Jacek Poszust, Specjalista ds. BHP w DSV Road.

Generalna zasada systemu SQAS zawiera współodpowiedzialność za własną działalność oraz za podwykonawców partnerów w pełnym łańcuchu dostaw. Ta zasada jest szczególnie ważna w przypadku działalności spedycyjnej: podzlecając przewóz innej firmie operator logistyczny musi bowiem uprzednio szczegółowo zbadać, czy spełnia ona wszystkie wymogi ustawowe i prawne oraz szereg dodatkowych wymagań przemysłu chemicznego związanych z odpowiedzialnością za przewożony produkt, ludzi i środowisko.