Przejdź do treści

Sukces kolejnej emisji euroobligacji PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski wyemitował euroobligacje na kwotę 500 mln euro. Ostateczna wycena wyniosła 115 punktów bazowych ponad MidSwap. Kupon wyniósł 2,324 proc. Jest to najkorzystniej uplasowana emisja polskiego emitenta korporacyjnego na rynku międzynarodowym. Emisja została przeprowadzona w sprzyjających warunkach rynkowych, przy dużym popycie ze strony inwestorów. Bank wyszedł na rynek z marża wysokości 130 bps, która w trakcie budowania książki popytu zostało obniżona aż o 15 bps. Dzięki temu Bank mógł osiągnąć historycznie niską marżę, stanowiącą nowy, znacznie korzystniejszy benchmark dla jego wyceny kredytowej.

PKO Bank Polski uplasował papiery o zapadalności 5 lat. Środki pozyskane z emisji pozwolą na pozyskanie stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania w walutach obcych, a także na dywersyfikację tych źródeł.

Popyt ze strony inwestorów był bardzo duży, niemal 4-krotnie przewyższył zakładany poziom. Inwestorzy złożyli niemal 200 zapisów, z czego 86 proc. inwestorzy europejscy, ponad 7 proc. z Ameryki Północnej oraz ponad 3 proc. inwestorzy azjatyccy. Po alokacji struktura transakcji według typu inwestorów przedstawia się następująco: ponad 41 proc. zakupili doradcy inwestycyjni, 17 proc. fundusze inwestycyjne, ponad 10 proc. towarzystwa ubezpieczeniowe, natomiast udział banków wyniósł około 9 proc.

– Dzisiejsza emisja to wielki sukces PKO Banku Polskiego, który od dłuższego czasu jest obecny zarówno na krajowym, jak i na zagranicznym rynku długu. Niezmiennie uzyskujemy bardzo dobre warunki cenowe, które stanowią punkt odniesienia dla wielu polskich, a ostatnio także zagranicznych instytucji. Ze względu na bardzo dobre warunki rynkowe zdecydowaliśmy się wyjść na rynek z kolejną emisją. Zainteresowanie inwestorów prawie 4-krotnie przekroczyło zakładany poziom. W efekcie dzisiejsza emisja stała się historycznie najkorzystniej uplasowaną emisją polskiego emitenta korporacyjnego na rynku międzynarodowym. Spread do obligacji podobnych Skarbu Państwa wyniósł zaledwie około 65 punktów bazowych, znacząco mniej niż podczas naszej inauguracyjnej emisji w 2010 roku. Wykorzystaliśmy rosnący popyt na dług emitowany przez instytucje z Europy Środkowej, co wynika zarówno z bardzo dobrej oceny działań PKO Banku Polskiego, jak również trwającego bardzo pozytywnego sentymentu do polskiej gospodarki – podkreśla Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za obszar bankowości inwestycyjnej.

Aranżerami emisji były banki: Citigroup z Londynu, Banco Santander, Societe Generale oraz UBS Limited. Obligacje notowane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu, a także w Warszawie.

Emisja na kwotę 500 mln euro jest kolejną emitowaną w ramach otwartego w 2008 r. programu EMTN. Dotychczas, w ramach programu, Bank poprzez celową spółkę zależną uplasował cztery transze: w 2010 r. na kwotę 800 mln euro, w 2011 r. na kwotę 250 mln franków szwajcarskich, zaś w 2012 r. na kwotę 50 mln euro oraz 500 mln franków szwajcarskich. Wyemitowane w ramach pierwszej transzy programu EMTN obligacje o wartości nominalnej 800 mln euro były pierwszymi instrumentami w obcej walucie notowanymi na rynku Catalyst.

Rating programu EMTN, przyznany przez agencję Moody’s, został określony na poziomie A2 dla długu niezabezpieczonego oraz Prime-1 dla długu krótkoterminowego, zaś rating przyznany przez agencję Standard and Poor’s na poziomie A- dla długu niezabezpieczonego.

Ponadto w 2012 r. PKO Bank Polski wyemitował obligacje zgodne z Regulacją 144A, na kwotę 1 miliarda dolarów amerykańskich. Była to jedna z pierwszych tego typu emisji przeprowadzona przez bank z Europy Środkowej i pierwsza emisja na rynek amerykański przeprowadzona przez bank pochodzący z Polski.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto Banku po III kwartałach 2013 roku wyniósł 2,29 mld zł. Jest spółką krajową z największą wartością akcji w wolnym obrocie na GPW. PKO Bank Polski uplasował się w ścisłej czołówce, zajmując 3. pozycję w rankingu Jakość na Bank 2013, przygotowanym przez TNS Polska oraz „Puls Biznesu”. Contact Center Banku po raz piąty zwyciężył w cyklicznym badaniu infolinii bankowych, przeprowadzanym przez ARC Rynek i Opinia. Jest Bankiem najczęściej wybieranym przez małe i średnie firmy, według badania Centrum Badań Marketingowych Indicator oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości. Raporty Roczne PKO Banku Polskiego są regularnie nagradzane przez Instytut Rachunkowości i Podatków w konkursie The Best Annual Report w kategorii Banki i instytucje finansowe. Za przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i działalność w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu PKO Bank Polski otrzymał Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Pozostaje najbardziej wartościową marką polskiej bankowości według prestiżowego magazynu „The Banker”, który wycenił wartość marki PKO Banku Polskiego na 1,25 mld dolarów. W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2013 „Rzeczpospolitej” marka PKO Banku Polskiego pozostała najcenniejsza w kategorii finanse – jej wartość wyceniono na 3,7 mld złotych. Kapituła Konkursu Liderów Świata Bankowości, organizowanego w ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego, przyznała PKO Bankowi Polskiemu nagrody w kategorii Najlepszy Bank oraz Najbardziej Innowacyjny Bank w 2012 roku za nową ofertę Szkolnych Kas Oszczędności. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców sektora bankowego w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global i stowarzyszenia AIESEC, przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju.