Przejdź do treści

EFRWP przedstawił propozycję zmian regulacji prawnych dot. sprzedaży bezpośredniej

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej opracowała propozycję zmian legislacyjnych regulujących działalność rolników, która polega na przetwarzaniu sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli na małą skalę. Zmiany mające ułatwić prowadzenie przez rolników tzw. „sprzedaży bezpośredniej” wkrótce zostaną zaprezentowane w Sejmie. 

Modyfikacje obowiązujących przepisówprzedstawione przez Fundację obejmują ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ich wdrożenie ma na celu uporządkowanie statusu formalnego tzw. „sprzedaży bezpośredniej” prowadzonej przez rolników, a także umożliwienie wprowadzenia ułatwień w procedurze jej rejestracji pod kątem przepisów podatkowych oraz sanitarno – weterynaryjnych.

Jak podkreślają autorzy proponowanych zmian, kluczowym zagadnieniem jest zdefiniowanie charakteru działalności rolniczej, przekraczającej ramy dotychczasowej definicji. Prostym rozwiązaniem tego problemu może być rozszerzenie definicji „działalności rolniczej”, która zostałaby zastąpiona terminem „produkcji powiązanej”. Oznaczałaby ona prowadzenie przetwórstwa na bazie własnego surowca, we własnym zakresie i we własnym gospodarstwie­, połączonego ze sprzedażą do konsumenta końcowego lub zakładu (sklepu detalicznego, restauracji, stołówki szkolnej), który sprzedaje produkt do konsumenta końcowego. Przyjęcie takiej definicji z jednej strony może usunąć wszelkie wątpliwości, dotyczące opodatkowania tej formy sprzedaży i tym samym ograniczyć szarą strefę, a z drugiej strony umożliwić, poprzez odwołanie się do tej definicji, uporządkowanie innych ustaw i rozporządzeń istotnych dla uregulowania tej kwestii.

Nad koncepcją uporządkowania tego zagadnienia Fundacja współpracuje z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Małopolskiej Izby Rolniczej, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Związku Województw RP oraz z panią Poseł Dorotą Niedzielą, Przewodniczącą Podkomisji nadzwyczajnej do spraw zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych.

– Wspieranie krótkich łańcuchów sprzedaży i bezpośrednich powiązań pomiędzy rolnikami oraz lokalnymi sprzedawcami detalicznymi jest jednym z celów Fundacji, Wspólnej Polityki Rolnej oraz przyjętą przez rząd „Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa”. Rozszerzenie zakresu sprzedaży o jedno ogniwo w stosunku do propozycji senackiego projektu ustawy dot. lokalnych sklepów i restauracji pozwoli rolnikom na sprzedaż produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli na małą skalę – mówi Marek Zagórski, prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Równolegle Fundacja podjęła prace nad przygotowaniem pierwszego tzw. poradnika dobrych praktyk (w zakresie produkcji serów w przydomowej przetwórni), który ma umożliwić stosowanie odrębnej procedury dopuszczania przetwórstwa na niewielką skalę przez Inspekcję Weterynaryjną. Na bazie tego dokumentu, powstanie tzw. poradnik bazowy, który ułatwi opracowywanie procedur sanitarnych i weterynaryjnych dla produkcji kolejnych produktów (w tym także produktów pochodzenia roślinnego).

Propozycja zmian regulacji prawnych EFRWP w zakresie „sprzedaży bezpośredniej” dostępna jest pod linkiem:

http://www.efrwp.pl/theme/site/userfiles/files/Propozycja%20zmian%20legislacyjnych.pdf