Przejdź do treści

Kiedy przysługuje ci urlop uzupełniający?

Zgodnie z Kodeksem pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego zależny jest od stażu zatrudnienia. W przypadku osób, które dopiero uzyskują przywilej korzystania z 26 dni urlopu pojawiają się jednak wątpliwości. Jeśli 10-letni staż wypracują one w połowie roku, to przysługuje im pełny wymiar urlopu, czy może jest on liczony proporcjonalnie? Niejasności tłumaczy ekspert, Wojciech Popławski, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy w Legnicy.

1 Kodeks pracy, urlop uzupełniającyZgodnie z art. 154 § 1 Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z poźn. zm.) wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

  1. 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  2. 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wliczyć należy 8 lat z tytułu ukończenia szkoły wyższej (art. 155 § 1 pkt 6 Kp). Jeżeli w czasie zatrudnienia pracownik pobierał naukę, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka lub okres nauki – zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika (art. 155 § 2 Kp).

Następnie należy sięgnąć do przepisu regulującego tzw. urlop uzupełniający, tj. do art. 158 Kp. Stanowi on, że pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie, w ciągu tego roku, uzyskał prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje tzw. urlop uzupełniający.

Przykład

W czerwcu 2013 r. okres pracy p. Kowalskiej, od którego zależy wymiar jej urlopu wypoczynkowego, wyniósł 10 lat. Na okres ten składają się:

  • 8 lat z tytułu ukończenia szkoły wyższej oraz
  • 2 lata zatrudnienia w ramach stosunku pracy (okres: lipiec 2011 r. – czerwiec 2013 r.).

Pani Kowalska nabyła więc prawo do dłuższego, tj. 26-dniowego urlopu. Jeśli w dotychczasowym wymiarze nie został on wykorzystany, pracownica może od lipca udać się na dłuższy urlop. Jeżeli natomiast wykorzystała już 20-dniowy urlop, od lipca ma prawo jeszcze do dodatkowych 6 dni.

Nieprawidłowe jest ustalenie urlopu w niższym wymiarze, tj. 3 dni – stosując proporcję w związku z okresem obejmującym pozostałą część roku kalendarzowego. Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop z dnia 8 stycznia 1997 r. (Dz.U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) „wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył u danego pracodawcy prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, ustala się uwzględniając wyższy wymiar tego urlopu”.

Należy jednak pamiętać, że łączny wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 26 dni.