Wielkość eksportu we wrześniu 2013 r. – prognoza KUKE S.A.

Tagi:

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki we wrześniu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że we wrześniu eksport z Polski wyniósł 14,593 mld euro. Był więc o 17,2% większy niż w sierpniu i jednocześnie o 13,5% większy niż we wrześniu 2012 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 61,815 mld tj. o 17,4% więcej niż w sierpniu i równocześnie o 16,4% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Oczekiwany wzrost eksportu we wrześniu w znacznej mierze wynika z czynników o charakterze sezonowym, w dodatku sezonowym w dwójnasób. Po pierwsze po licznych okresowych przestojach w miesiącach letnich firmy we wrześniu wznawiają produkcję. W dodatku sprzedaż kalkulowana na odnowienie zapasów klientów jest wyjątkowo wysoka. Na taki obrót spraw wskazują tak dane o wrześniowym poziomie sprzedaży w przemyśle jak i wyniki handlu – szczególnie dane dotyczące handlu hurtowego. Po drugie, sezonowym we wrześniu jest też czasowe zwiększenie udziału produkcji kierowanej na eksport. Stąd wyniki eksportu września szczególnie dobrze prezentują się na tle zrealizowanych w sierpniu.

Warto też przypomnieć jeszcze jeden czynnik. W pierwszych miesiącach roku widoczna była tendencja do wzrostu udziału sprzedaży eksportowej w wynikach przemysłu. Większa niż zazwyczaj i większa niż zakładano część produkcji trafiała ostatecznie do klientów zagranicznych. Na rynku wewnętrznym odczuwalna była bowiem silna bariera popytowa. Począwszy od czerwca tendencja ta czasowo zaczęła ulegać odmianie, co było widoczne w nieco niższych niż prognozowano wynikach eksportu. Tymczasem porównanie danych o wynikach handlu detalicznego i hurtowego za wrzesień może wskazywać, iż wrzesień znów był miesiącem kiedy nieco łatwiej było plasować towary zagranicą niż w kraju.

Korporacja oczekuje, że w okresie IX – XI 2013 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 8,0% w euro, a w wymiarze złotowym o 10,1%. Aktualne szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2013 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu do kwoty 157,6 mld euro, co stanowić będzie wynik o 6,1% wyższy niż w roku 2012. W ujęciu złotowym eksport w roku bieżącym powinien zamknąć się kwotą 661,0 mld, co odpowiadać będzie wzrostowi o 6,4% w stosunku do wyników wypracowanych w roku 2012. W miarę poprawy koniunktury na rynku europejskim, zwiększać się też będzie dynamika polskiego eksportu. W roku 2014 eksport może zwiększyć się do 172,4 mld euro (o 9,4%), co w wymiarze złotowym odpowiadać będzie kwocie 701,3 mld (wzrost o 6,1%).

Prognozy Korporacji dotyczące eksportu w roku 2013 i 2014 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 6,1% i 9,4% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:

  • Niemcy – wzrost eksportu o 4,4% i 7,7%
  • Pozostałe kraje strefy euro o 1,3% i 5,3%
  • Pozostałe kraje UE o 4,1% i 7,8%
  • Pozostałe kraje rozwinięte o 9,0% i 8,9%
  • Kraje Europy Środkowo – Wschodniej o 16,5% i 17,8%
  • Kraje rozwijające się o 18,0% i 20,0%
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu