Przejdź do treści

Czekamy na to od kilkunastu lat – GUS będzie wreszcie informował o zmianach cen nieruchomości?

1 Emmerson Realty, GUS

emmerson-logoInformacja o zmianach cen nieruchomości to niezwykle istotny wskaźnik, nie tylko dla osób zawodowo działających na tym rynku, ale i dla całej gospodarki. Zmiany na rynku nieruchomości nie pozostają bez wpływu także na sytuację obecnych i plany potencjalnych właścicieli. Dlatego ważną kwestią jest dostęp do wiarygodnych i aktualnych danych.

Teoretycznie nie powinno być z tym żadnego problemu. Prezes GUS upoważniony został do ogłoszenia wskaźników zmian cen nieruchomości zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Pomimo upływu ponad 14 lat od jej wejścia w życie nie są one jednak ogłaszane.

Brak tego rodzaju informacji skutkował m.in. tym, iż w zastępstwie wskaźnika cen nieruchomości, jako wzorzec waloryzacji zobowiązań i należności uczestników rynku nieruchomości stosowany był wskaźnik inflacji. W oczywisty sposób nie mógł on odzwierciedlać dynamicznych zmian zachodzących w ostatnich latach. Wystarczy przypomnieć sobie wysokość inflacji przed 2008 r. i porównać ją z tempem wzrostu cen nieruchomości. Z kolei późniejsze spadki cen nie szły przecież w parze z deflacją. To wszystko sprawia, iż ten swego rodzaju „zastępczy” sposób nie spełnia dobrze swojej roli.

Wymieniony powyżej powód przemawiających za obliczaniem i podawaniem do publicznej wiadomości wskaźnika zmiany cen nieruchomości jest oczywiście jednym z wielu. Ale dlaczego poruszamy ten od lat drażliwy temat? W pierwszych dniach października zaistniała bowiem nadzieja, iż w przewidywalnej przyszłości doczekamy się publikacji tego tak oczekiwanego wskaźnika. Rada Ministrów przyjęła bowiem przedłożone przez ministra transportu „założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne”. Zaproponowane w niej rozwiązania powinny umożliwić Prezesowi GUS publikację wskaźników zmian cen nieruchomości. Wśród szczegółowych rozwiązań ujętych w projekcie, najbardziej kluczowymi wydają się być: doprecyzowanie okresu, jaki będzie obejmować wskaźnik cen nieruchomości (przyjęto kwartał) oraz wskazanie terminu publikacji (w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kwartału, którego wskaźnik dotyczy). W celu zapewnienia odpowiedniego czasu na zebranie  i przetworzenie danych skróceniu z 30 do 14 dni ma ulec termin na przekazywanie wypisów aktów notarialnych rejestrujących transakcje obrotu nieruchomościami, a także ostatecznych decyzji i prawomocnych orzeczeń sądu, z których wynikają zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, do starostw powiatowych.