Czy zarządzanie wiedzą się opłaca?

1 IPMA, Joanna Stalewska, Paweł Wyrozębski, zarządzanie wiedzą

ipmaCzy do efektywnego prowadzenia projektów wystarczy zarządzanie zasobami, ludźmi i jakością? Coraz częściej do tego grona dołączana jest wiedza. Czynnik ten wpływa na osiągnięcie standaryzacji procesów i powtarzalności wyników.

Źródła wiedzy w organizacji

Zanim można mówić o zarządzaniu wiedzą, ważnym pytaniem jest skąd ją czerpać. Źródła można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Te pierwsze można zdobyć albo kupić na rynku posiłkując się know-how innych organizacji. Tą drugą należy wytworzyć, wykorzystując kompetencje pracowników i ich doświadczenia. Gdy mowa o zarządzaniu wiedzą wewnątrz organizacji, mowa najczęściej o tej wewnętrznej. W tej materii wyzwaniem nie tylko dla managera ale i całej organizacji jest wprowadzanie takich standardów i procedur które będą prowadziły do eksternalizacji wiedzy osobowej.

Praktyki zarządzania wiedzą

Badania przeprowadzone przez Pawła Wyrozębskiego na grupie ponad 300 specjalistów z zakresu prowadzenia projektów jasno wskazują, że im większe doświadczenie i dorobek zawodowy respondenta tym częściej stosował on w swojej pracy zarządzanie wiedzą i dobrymi praktykami w organizacji. Oznacza to, że wyższy management upatruje w tym ważną rolę i zadanie w funkcjonowaniu firmy i realizacji powierzonym im zadań. Wciąż pozostaje jednak wiele do poprawy w tych aspektach. Złą praktyką jest pozostawianie tego obszaru samemu sobie, przez co firmy narażone są na poważne straty. Objawiają się one głównie wtedy, gdy osoba odpowiedzialna za realizację pewnych zadań w projekcie opuszcza firmę, zabierając swoją wiedzę i doświadczenia ze sobą.

Korzyści z zarządzania wiedzą

Jedną z najważniejszych korzyści wynikających z dbaniem o odpowiedni przepływ wiedzy i informacji zastanych w grupie projektowej jest minimalizacja utraty szans biznesowych w firmie. Można więc wysnuć wniosek, że wprowadzanie odpowiednich zasad w omawianym obszarze sprzyja optymalnemu wykorzystaniu potencjału firmy. Pozwala to więc na podniesienie efektywności wynikających z prawidłowo wdrożonych projektów.

Kiedy zarządzać wiedzą?

Cytowane powyżej badanie pokazało, że są pewne sytuacje, które nakazywałyby stosowanie odpowiednich praktyk. Zawsze wtedy, kiedy w grę wchodzi większy zespół projektowy, złożony z ludzi o różnym poziomie wiedzy należałoby wprowadzić odpowiednie instrumenty i narzędzia zmierzające do jego wyrównania. Warto jest więc dbać o to, by w naturalny sposób informacje krążyły między członkami zespołu. Joanna Stalewska, członek zarządu stowarzyszenia zrzeszającego project managerów IPMA Polska zauważa: „Dużym wyzwaniem dla managera jest wytworzenie takiej atmosfery w grupie, która sprzyja raczej życzliwemu dzieleniu się wiedzą niż wprowadzaniu elementu rywalizacji w dostępie do tego zasobu”.