Przejdź do treści

Regulacji przepisów ciąg dalszy – co niesie ze sobą projekt IV ustawy deregulacyjnej?

Prawdopodobnie jeszcze w kwietniu Rada Ministrów zaakceptuje przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarki projekt tzw. IV ustawy deregulacyjnej. Rozwiązania w nim zawarte mają na celu przede wszystkim uproszczenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zniesienie niektórych uciążliwości biurokratycznych. Czy i które propozycje zmian mogą rzeczywiście ułatwić życie przedsiębiorcom, ocenia ekspert, Maciej Kowalski, radca prawny i partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy w Legnicy.

IV Ustawa deregulacyjna – wybrane propozycje z projektu założeń:

 • wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie dla AEO,
 • zmniejszenie uciążliwości importowych procedur kontrolnych towarów przez polskie porty morskie,
 • wyłączenie z podatku VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób niezamożnych – korzystających z pomocy społecznej oraz zwolnienie otrzymującego pomoc z podatku dochodowego z tego tytułu,
 • zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu uzyskiwania świadczenia dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem) organizowanym przez pracodawcę,
 • zniesienie obowiązku uzyskiwania przez przedsiębiorców obligatoryjnego potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R,
 • ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców,
 • zniesienie obowiązku płatnika składek do dokonywania sprawdzenia do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazanych do ZUS za poprzedni rok w miesięcznych raportach imiennych,
 • wprowadzenie wiążącej informacji taryfowej w zakresie podatku akcyzowego,
 • zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych systemem ryczałtowym,
 • umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę,
 • przesądzenie, że orzeczenia sądowe są informacją publiczną,
 • rozszerzenie możliwości udzielania poręczeń na rzecz przedsiębiorców przez NFOŚiGW oraz umożliwienie udzielania poręczeń przez wojewódzkie FOŚiGW.

Omawiany projekt zawiera w sumie niemal 50 propozycji konkretnych rozwiązań. Każdą z nich należy rozpatrywać z punktu widzenia interesów poszczególnych grup przedsiębiorców. Jako przykład wskazać można kwestie wyłączenia z podatku VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób niezamożnych. Taka regulacja ma znaczenie dla pozytywnej z perspektywy społecznej możliwości prowadzenia działalności pro bono ukierunkowanej na pomoc obywatelom mniej zamożnym. Wskazane uregulowanie nie spowoduje wzrostu przychodów kancelarii, jednak pozwoli na wyeliminowanie wątpliwości stanowiących potencjalne ryzyko obciążenia podatkiem VAT działalności nieprzynoszącej dochodów.

Z prawnego punktu widzenia za doniosłą bez wątpienia należy przyjąć propozycję uznania orzeczeń sądowych za informacje publiczną. Takie rozwiązanie, zwłaszcza w aspekcie obrotu gospodarczego, przyczyni się do osiągnięcia celów wskazanych w uzasadnieniu jej wprowadzenia. Jednolitość orzecznictwa sądowego jest założeniem idealnym, pamiętać jednak należy, że korzystając z przysługujących uprawnień, sąd dokonuje oceny całości materiału dowodowego. W związku z tym nawet podobieństwo sytuacji nie przesądza o zakładanej tożsamości orzeczeń. Jednakże proponowane rozwiązanie stanowić będzie kierunek działań procesowych na etapie sądowym, co przyczyni się do usprawnienia trwających postępowań.

Za istotne z perspektywy pracodawcy oraz kształtowania rynku pracy uznać należy regulacje związane ze zwolnieniem pracowników z podatku dochodowego z tytułu zyskiwania świadczenia dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę. Podobnie jest w przypadku zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę. Wskazane zmiany niewątpliwie pozwolą na bardziej elastyczne kształtowanie polityki zatrudnienia, w pierwszym przypadku dając przedsiębiorcy możliwość pozyskiwania pracowników na szerszym obszarze, a w drugim ograniczy jego koszty związane z przeprowadzaniem badań. Umożliwi to także podejmowanie zatrudnienia przez osoby posiadające aktualne badania bez konieczności ich powielania.

Bez wątpienia znaczącą będzie zmiana związana z zastąpieniem dotychczasowego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego dla celów prywatnych podobnie jak kwestie wprowadzenia wiążącej interpretacji taryfowej w zakresie podatku akcyzowego. Wszelkie rozwiązania, które eliminują stan niepewności prawnej (zwłaszcza w sferze podatkowej), usprawniają prowadzenie działalności gospodarczej oraz ułatwiają przedsiębiorcom podejmowanie decyzji, należy oceniać pozytywnie. Każda propozycja ustawodawcy, która znosi bariery administracyjne, zmniejsza obciążenia finansowe, rozwiewa wątpliwości interpretacyjne lub wskazuje drogę ich wyeliminowania jest działaniem w dobrym kierunku. Obecne uregulowania prawne nakładają na przedsiębiorców bardzo szeroki zakres obowiązków, co z kolei daje organom administracji pole do kontroli i stwarza realne niebezpieczeństwo stosowania sankcji. Takie zagrożenie samo w sobie stanowi już barierę, która zniechęca do podjęcia inicjatywy i rozpoczynania działalności, nie mówiąc już o obawach dotyczących licznych przeszkód na etapie prowadzenia firmy.