Przejdź do treści

Szkoły zawodowe znów atrakcyjne dla uczniów i pracodawców

Podejmowanie współpracy z przedsiębiorcami i wspólne budowanie oferty edukacyjnej, odpowiadającej na potrzeby ryku pracy, to główne wyzwanie, przed jakim staje dziś polskie szkolnictwo zawodowe. Nowy model kształcenia ma przede wszystkim lepiej przygotować uczniów do przyszłej pracy, kładąc nacisk na praktyczną wiedzę i umiejętności. O sposobach udoskonalania programów nauczania w szkołach zawodowych oraz możliwościach współpracy na linii biznes-edukacja rozmawiali uczestnicy konferencji „Biznes dla edukacji – nowy model kształcenia zawodowego ICT” zorganizowanej przez Technopark Pomerania.

We wrześniu 2012 weszły w życie zmienione przepisy kształcenia zawodowego, które mają przyczynić się do poprawy efektów nauczania poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy. „Wprowadzenie zmian w szkolnictwie zawodowym było konieczne. Ich podstawowym celem jest zbliżenie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców” – mówiła Janina Rosiak z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Nowy system kształcenia ma wyposażać młodych ludzi nie tylko w praktyczne kompetencje zawodowe, ale także w umiejętności miękkie, tj. kompetencje personalne i społeczne.

Główny zarzut, jaki stawiano poprzedniemu systemowi kształcenia, dotyczył znikomego wpływu pracodawców na ofertę edukacyjną. „Bardzo ważnym jest, aby pracodawcy mocno zaangażowali się w kształcenie przyszłych pracowników. Dobrym rozwiązaniem byłoby tworzenie instrumentów zachęcających przedsiębiorców do aktywnego uczestniczenia w procesie kształcenia – być może w postaci np. upustów podatkowych związanych z organizowaniem praktyk dla uczniów. Korzyść dla edukacji byłaby ogromna, bo szkoły zawodowe nie są w stanie wyposażyć swoich warsztatów w takie sprzęty i narzędzia, jakie mają firmy” – zaznaczała Urszula Pańka, Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Zawodowego.

Problem nieprzystawania programów nauczania do potrzeb rynku pracy dotyczy szczególnie tych dziedzin gospodarki, które opierają się na zaawansowanych i szybko zmieniających się technologiach – jak np. branża informatyczna. Zmiana w podstawie programowej zawodu technik-informatyk daje jednak możliwość unowocześniania kształcenia w tym zakresie – „W zmienionej podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik-informatyk wyodrębniono trzy kwalifikacje, wśród których znajduje się kwalifikacja związana z programowaniem baz danych i aplikacji internetowych. Wymusza to wręcz na szkole zwrócenie szczególnej uwagi na te kompetencje, bo tak naprawdę do tej pory uczyliśmy języków programowania niekoniecznie dostosowanych do wymogów rynku pracy, a poza tym te kwalifikacje nie były badane w procesie certyfikacji, czyli na etapach praktycznych egzaminów zawodowych. Wydzielenie tej kwalifikacji daje większe szanse, że absolwent, który uzyska tytuł technika-informatyka, będzie lepiej przygotowany do pracy w zawodzie” – wyjaśniała Elżbieta Moskal, Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.

Nowy model kształcenia zawodowego ma wpłynąć na zwiększenie liczby wykwalifikowanej kadry i specjalistów IT. Jest to szczególnie istotne dla Szczecina i regionu, gdyż władze samorządowe chcą wspierać rozwój informatyki jako strategicznej branży regionalnej – „Nie mamy wątpliwości, że nowoczesne technologie informatyczne są bardzo ważne dla rozwoju naszej gospodarki. Jest to branża bardzo obiecująca – dziś w skali europejskiej mamy na rynku deficyt kilku tysięcy specjalistów IT” – mówił Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Szczecina – „Zależy nam, aby w Szczecinie młodzi ludzie kształcili się w dobrych szkołach zawodowych, kontynuowali naukę na studiach, a następnie mieli możliwość znalezienia pracy na lokalnym rynku”.

Aby wpłynąć na skuteczniejsze powiązanie regionalnej oferty edukacyjnej z potrzebami rynku pracy oraz na poprawę komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami IT a nauczycielami informatyki, Technopark Pomerania realizuje projekt ‘ICT Biznes dla Edukacji’ – „Przedstawiciele regionalnych firm informatycznych wskazywali nam na problem, jakim jest brak wykwalifikowanych pracowników na rynku. Stąd pomysł, aby wykorzystać wiedzę i doświadczenie przedsiębiorców do unowocześniania programów nauczania informatyki w naszym województwie” – wyjaśniał Grzegorz Fiuk, Prezes Technoparku Pomerania – „W ramach projektu przedstawiciele lokalnych firm IT – w szczególności lokatorzy Technoparku oraz przedstawiciele firm zrzeszonych w Klastrze ICT Pomorze Zachodnie – zaangażują się we współtworzenie programów nauczania informatyki”. Będą pomagać w opracowywaniu materiałów dydaktycznych do nauczania najnowszych i najpopularniejszych w branży technologii, takich jak Java czy SQL. Ponadto stworzona zostanie internetowa platforma wymiany informacji pomiędzy nauczycielami a przedsiębiorcami. Za jej pośrednictwem upowszechniane będą m.in. opracowane w projekcie wyniki badań potrzeb przedsiębiorców w kontekście przygotowania zawodowego pracowników czy szkolenia nauczycieli i zmodyfikowane programy kształcenia uczniów udostępniane jako dokumenty do pobrania on-line.

„Liczymy, że wypracowany nowy model kształcenia sprawdzi się i będzie wykorzystywany w innych województwach w Polsce przez organizacje IT oraz szkoły. Docelowo korzyść z naszego projektu odniosą też sami uczniowie, ponieważ będą mieli dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy o technologiach, weryfikowanej na bieżąco z udziałem firm. Będą lepiej przygotowani zarówno do dalszej nauki na studiach, jak i podjęcia pracy w branży, co z kolei powinno ucieszyć pracodawców” – wskazywała Katarzyna Witkowska, Menedżer Działu Rozwoju Technoparku Pomerania.