Przejdź do treści

W Nowym Roku odzyskaj swoje pieniądze

Biura informacji gospodarczej kojarzą się ze skutecznym narzędziem pozwalającym firmom odzyskiwać pieniądze. Tymczasem oferta BIG-ów jest również skierowana do konsumentów. Warto skorzystać z tej możliwości i w Nowym Roku odzyskać stare długi.

Długi to nie tylko niespłacone kredyty i nieuregulowane rachunki, ale także pożyczki, w dobrej wierze udzielone bliższym i dalszym znajomym. Niestety, czasem zdarza się, że znajomość trwa tylko do momentu przekazania pieniędzy, potem pożyczający zaczyna unikać telefonów, nie odpowiada na maile czy SMS-y.

W Nowym Roku warto nie tylko pamiętać o tym, jak rozsądnie pożyczać innym, ale także jak podjąć niezbędne działania, żeby następnie odzyskać dług. Pomocą służą instytucje publiczne i biura informacji gospodarczej, zwane często rejestrami dłużników.

Przede wszystkim ostrożność

Kwestie udzielenia komukolwiek pożyczki trzeba zawsze przemyśleć. Instytucje finansowe oceniają ryzyko lub zdolność kredytową kredytobiorcy przed udzieleniem pożyczki, tym bardziej więc pożyczkodawca prywatny powinien zabezpieczać się przed ryzykiem, jakim jest nieodzyskanie użyczonych środków. Należy też przyjąć zasadę, że pożyczanie, szczególnie większych kwot, zawsze wymaga pisemnej formy umowy. Niezależnie od tego, jak dobrze znamy osobę, której pożyczamy pieniądze, brak pisemnej umowy to ryzyko, którego nie warto podejmować.

Odzyskujemy pieniądze

Jeżeli zawiodły wszystkie próby polubownego rozwiązania problemu i skłonienia osoby zadłużonej do zwrotu pieniędzy, konieczne będzie zwrócenie się o pomoc do sądu i uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty.

Niestety, zdarza się, że pomimo wydanego wyroku sądowego osoba zadłużona nie oddaje pieniędzy. Warto w takiej sytuacji wpisać nierzetelnego dłużnika do rejestru biura informacji gospodarczej i w ten sposób zmotywować go do szybkiego uregulowania należności.

Wejście w życie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych umożliwiło także konsumentom dopisanie do rejestru danych swoich dłużników i informacji o ich zadłużeniu – wyjaśnia Edyta Szymczak, Prezes Zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. Wpis o zadłużeniu jest dostępny dla wszystkich podmiotów korzystających z usług Rejestru Dłużników ERIF. To oznacza, że osoba zadłużona spotka się z realnymi ograniczeniami, może mieć problem z uzyskaniem kredytu bądź podpisaniem umowy na usługę abonamentową np. na telefon, Internet czy telewizję kablową.

Jak to działa?

Dopisanie do rejestru nierzetelnego dłużnika nie jest trudne. Przykładowo, w Rejestrze Dłużników ERIF można to zrobić za pośrednictwem internetowego serwisu infoKonsument.pl. Trzeba jednak pamiętać o spełnieniu kilku warunków.

Przede wszystkim, musimy założyć i aktywować konto w serwisie infoKonsument.pl. Konieczne będzie także podpisanie umowy o udostępnianie informacji gospodarczych. Umowę najprościej jest wygenerować również przez Internet w serwisie infoKosnument.pl. Tam po dosłownie jednym kliknięciu otrzymamy uzupełniony naszymi danymi druk, który następnie wystarczy wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać i odesłać na adres Biura. Można oczywiście skontaktować się również z Biurem Obsługi Klienta, wówczas umowę, którą należy podpisać i odesłać, otrzymamy pocztą. Zgodnie z zapisami ustawy, dług dopisywany do rejestru musi być potwierdzony tytułem wykonawczym wydanym przez sąd, a więc wyrokiem lub nakazem zapłaty zaopatrzonym w klauzulę wykonalności lub rygor natychmiastowej wykonalności.

Co najmniej 14 dni przed dokonaniem wpisu w biurze informacji gospodarczej musimy listem poleconym zawiadomić osobę, która jest nam winna pieniądze o zamiarze przekazania jej danych do Rejestru. List powinien zawierać nazwę biura informacji gospodarczej oraz adres jego siedziby. Podczas dopisywania do Rejestru konieczne jest podanie danych dotyczących posiadanego tytułu wykonawczego, takich jak nazwa i siedziba sądu oraz data wydania i sygnatura tytułu wykonawczego, w którym stwierdzono zobowiązanie.

Dopisanie niespłaconego zadłużenia do rejestru biura informacji gospodarczej wymaga pewnego przygotowania. Jest to jednak działanie, które skutecznie mobilizuje wiele osób zadłużonych do spłaty zobowiązania – mówi Edyta Szymczak z Rejestru Dłużników ERIF. Pamiętajmy tylko, że jesteśmy odpowiedzialni za kompletność, prawdziwość oraz aktualność przekazywanych danych. Przykładowo, kiedy osiągniemy swój cel i odzyskamy w końcu pieniądze, powinniśmy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, dokonać aktualizacji danych. W przypadku Rejestru Dłużników ERIF wszystkie zmiany danych dokonuje się za pośrednictwem serwisu infoKonsument.pl – dodaje Edyta Szymczak.

 

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. to jedno z trzech działających w Polsce biur informacji gospodarczej. Jego zadaniem jest przyjmowanie, przechowywanie oraz ujawnianie informacji gospodarczych o dłużnikach posiadających zaległe zobowiązania, a także o podmiotach, które terminowo regulują zobowiązania. Zamieszczenie informacji w Rejestrze Dłużników ERIF może utrudniać lub uniemożliwiać dłużnikom korzystanie z produktów bankowych, uzyskiwanie pożyczek, zakupów ratalnych, czy zawieranie umów z dostawcami usług np. telekomunikacyjnych. Sumienni płatnicy mają natomiast możliwość potwierdzenia swojej wiarygodności finansowej. Po wejściu w życie nowej Ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych informacje o nierzetelnych płatnikach może, przy zachowaniu warunków opisanych w ustawie, zamieszczać praktycznie każdy przedsiębiorca i osoba fizyczna. Rejestr Dłużników ERIF współpracuje z dużymi przedsiębiorstwami, instytucjami finansowymi, a także z firmami z sektora MŚP z różnych branż gospodarki. W gronie klientów Rejestru Dłużników ERIF znajdują się również. fundusze sekurytyzacyjne, jednostki samorządu terytorialnego i spółki prawa handlowego działające na rzecz gmin. Z Rejestru Dłużników ERIF korzystają również konsumenci za pośrednictwem serwisu infoKonsument.pl.