Przejdź do treści

Kiedy pracownik powinien znać podstawy udzielania pierwszej pomocy?

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom nie tylko bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ale także systematycznego edukowania w tym temacie. Czy w ramach tego obowiązku znajduje się także szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy?

Pamiętajmy, że zgodnie z artykułem 162 Kodeksu karnego: „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Zatem udzielenie pomocy osobom potrzebującym, znajdującym się w bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia, to nie tylko moralny, ale również prawny obowiązek świadków takich sytuacji.

Zatrudniając pracowników, to na przedsiębiorcy ciąży konieczność przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia. Podczas warsztatów pracownicy poznają podstawy Kodeksu pracy, przepisów BHP oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Należy wiedzieć, że takie szkolenie mogą przeprowadzić osoby pracujące w służbie BHP bądź pracownicy lub pracodawca, o ile posiadają ukończone szkolenie BHP.

Pytanie – czy osoba, która ukończy certyfikowany kurs online może przeprowadzić szkolenie BHP lub czy pracodawca może oddelegować pracowników do odbycia takiego e-kursu, by w ten sposób szkolenie zostało zaliczone? Tak, o ile e-kurs opiera się na aktualnych, obowiązujących przepisach i wytycznych, a jego ukończenie kończy się sprawdzianem i otrzymaniem certyfikatu. Dodatkowo, warto skorzystać z kursu praktycznego, podczas którego można przećwiczyć wszystko to, czego nauczyło się i co zostało poznane podczas szkolenia e-learningowego.

Obok samego szkolenia, pracodawca zobowiązany jest do wyposażenia zakładu pracy w apteczkę pierwszej pomocy, dostosowanej do konkretnych warunków danej pracy oraz liczby osób, jakie ma ochraniać. Co więcej, przedsiębiorca powinien wyznaczyć, i poinformować o tym fakcie pracowników, osoby, których zadaniem będzie udzielanie pierwszej pomocy i wykonywanie czynności w zakresie ewakuacji pracowników w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu.

Podsumowując – każdy z nas powinien znać zasady pierwszej pomocy, by w razie wypadku pomóc poszkodowanym. Można się ich nauczyć np. poprzez szkolenia online, których koszt waha się w granicy 59 zł, a ukończenie wiąże się ze sprawdzianem i otrzymaniem certyfikatu. Pamiętajmy jednocześnie, że warto poświęcić kilka godzin również na szkolenie praktyczne, utrwalające poznane wcześniej wiadomości. Zaletą takiego połączenia kursów jest przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy.

Miejmy również na uwadze, że szkolenia, w celu przypomnienia podstaw ratowania zdrowia i życia ludzkiego, warto powtarzać co jakiś czas.

Włodzimierz Rosiński, koordynator szkoleń w ramach projektu NetAkademia.pl