Przejdź do treści

Regulamin pracy – najważniejszy dokument w firmie?

Niektóre firmy nawet go nie mają. Mimo iż zawiera bardzo ważne treści, Kodeks pracy nakazuje jego wprowadzenie, gdy firma liczy więcej niż 20 pracowników.

Można znaleźć w nim treści dotyczące organizacji i porządku w procesie pracy, jak też związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników.

Jakie zagadnienia porusza regulamin pracy?

Przede wszystkim te dotyczące organizacji pracy, warunków przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu. Znajdziemy tu też informacje dotyczące wyposażania pracowników w narzędzia i materiały, odzież i obuwie oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej. Ważnym elementem regulaminu jest także opis systemów i rozkładu czasu pracy, jak też informacja o przyjętych okresach rozliczeniowych czasu pracy oraz porze nocnej. Tu także znajdziemy, zwykle najważniejszą dla wielu pracowników, informację dotyczącą terminu, miejsca, czasu i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia. Regulamin pracy ponadto powinien zawierać wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom, ale zarazem rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego; wykaz lekkich prac, jakie są dozwolone pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe dorosłych.

Integralnym elementem regulaminu pracy jest rozdział informujący o obowiązkach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które jest związane z wykonywaną pracą. Tu także jest opisany przyjęty u pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Bardzo ważnym elementem opisywanego dokumentu są także informacje o karach, jakie są stosowane z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

Treść i funkcjonowanie

Zgodnie z Kodeksem pracy wspomniany regulamin powinien być ustalany przez pracodawcę w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. Jeżeli jednak nie dojdzie do uzgodnienia treści regulaminu pracy w porozumieniu pracodawcy z zakładową organizacją związkową we wcześniej założonym przez wspomniane strony terminie, jak również w sytuacji, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin może ustalić sam pracodawca.

Kiedy regulamin pracy wchodzi w życie? Następuje to po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Należy pamiętać przede wszystkim o tym, iż Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do zapoznania pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy.

Więcej praktycznych artykułów i najnowszych wiadomości z rynku pracy można znaleźć na facebook.com/zielonalinia19524.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy