Przejdź do treści

Zawieszenie działalności gospodarczej – podstawowe informacje

W sytuacji, gdy zyski firmy spadają, pojawia się problem z pozyskaniem zleceń, a koszty prowadzenia działalności powoli nas przerastają, warto pomyśleć o zawieszeniu działalności gospodarczej. Na jakich zasadach może się to odbywać?

Dla niektórych jest to recepta na trudne czasy, dla innych – to czas do namysłu, w jakim kierunku podążać dalej. Prowadzenie działalności gospodarczej można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Należy jednak przy tym pamiętać, że jeśli do zawieszenia dojdzie w lutym, okres zawieszenia będzie wynosił tyle dni, ile przypada na określony miesiąc w danym roku kalendarzowym.

Czy warto zawiesić działalność?

W okresie zawieszenia przedsiębiorca zostaje zwolniony z obowiązkowych opłat w postaci zaliczek na podatek dochodowy. Bardzo często nie musi też opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. Jeśli chodzi o odprowadzanie składek rentowych i emerytalnych, przedsiębiorca ma prawo wyboru, czy chce je opłacać.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może, co prawda, prowadzić bieżącej działalności gospodarczej, może jednak osiągać przychody z działalności, jaka była prowadzona przed zawieszeniem. Przedsiębiorca ponadto może w omawianym okresie przyjmować należności, jak też uczestniczyć w postępowaniach sądowych, które dotyczą działalności prowadzonej przed zawieszeniem, a przy tym nabywać środki trwałe.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, działalność gospodarczą może zawiesić przedsiębiorca, który nie zatrudnia na umowę o pracę pracowników. W praktyce więc dotyczy to głównie jednoosobowych firm oraz spółek cywilnych, w przypadku których wszyscy wspólnicy powinni dopełnić odpowiednich formalności. Zgłoszenie dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej należy przedstawić u wójta gminy, ewentualnie burmistrza, prezydenta miasta, w którym dana firma jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.

Starając się o zawieszenie działalności gospodarczej, warto wiedzieć, w jakich okolicznościach zgłoszenie może być odrzucone. Dzieje się tak w sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczy działalności nieobjętej przepisami ustawy lub też gdy samo zgłoszenie zawiera braki formalne, które nie zostały usunięte w terminie. Innym powodem odrzucenia zgłoszenia jest także prawomocne orzeczenie w stosunku do pracodawcy o zakazie wykonywania działalności gospodarczej, która została wskazana w zgłoszeniu. Jeżeli do takiej odmowy rzeczywiście dojdzie, przedsiębiorca ma prawo odwołać się od decyzji w ciągu 14 dni, kierując swoje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.

Wznowienie prowadzenia firmy

W każdym momencie przedsiębiorca ma prawo wznowić prowadzenie działalności gospodarczej, może też ją kilkakrotnie zawiesić. Należy jednak pamiętać przede wszystkim o tym, że jeśli osoba zawieszająca działalność w ciągu 24 miesięcy nie wznowi jej, może być ukarana grzywną oraz zostać wykreślona z ewidencji.

Warto pamiętać, iż osoby, które zawiesiły działalność gospodarczą, a spełniają warunki ku temu, aby otrzymać zasiłek dla osób bezrobotnych (przepracowały co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy, a co miesiąc osiągały co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), rejestrując się w urzędzie pracy, podlegają karencji 90-dniowej, przez który to okres zasiłek im nie przysługuje, a po zakończeniu tej karencji będą go otrzymywać, ale o owe 90 dni krócej.