NWZA DM IDMSA zaakceptowało plany emisji obligacji zamiennych na akcje i emisji akcji

1 DM IDMSA, Grzegorz LeszczyńskiAkcjonariusze DM IDMSA podczas wczorajszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęli większością głosów uchwały dotyczące emisji obligacji o wartości nominalnej do 50 mln zł zamiennych na akcje o wartości nominalnej do 43,6 mln zł oraz prywatnej oferty akcji z wyłączeniem prawa poboru, skierowanej do pracowników IDMSA, którzy nabyli akcje w ramach wcześniejszego programu motywacyjnego zakończonego w 2010 r.

Na NWZA reprezentowanych była ponad jedna trzecia akcji. Za przyjęciem obu uchwał  głosowało ponad 90 proc. akcjonariuszy obecnych na NWZA.

– Rezultaty Walnego Zgromadzenia jasno wskazują, że akcjonariusze IDMSA popierają przedstawione plany dokapitalizowania spółki, co umożliwi m.in. spłatę bieżącego zadłużenia oraz  odbudowę bazy kapitałowej. Spodziewamy się, że ze względu na konstrukcję emisji papiery dłużne zostaną szybko skonwertowane na akcje, co będzie korzystne dla spółki w jej obecnej sytuacji. Celem emisji akcji skierowanej do pracowników jest natomiast dobezpieczenie kredytów, które zaciągnęli na nabycie akcje od spółki w 2010 roku. Emisja ta będzie miała bardzo niewielki udział w całości kapitału zakładowego po skonwertowaniu na akcje obligacji wyemitowanych w ramach przyjętej wczoraj uchwały – wyjaśnia Grzegorz Leszczyński, Prezes Zarządu DM IDMSA.

NWZA nie zajmowało się natomiast wnioskiem dotyczącym dodatkowej emisji z prawem poboru, który został złożony w trakcie obrad 13 września.

– Opinia prawna, którą dysponujemy wskazuje, że nie było możliwości rozszerzenia porządku obrad wczorajszego NWZA o tego typu uchwałę – wyjaśnia Grzegorz Leszczyński.

O firmie:

Dom Maklerski IDMSA jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej, funkcjonującej w obszarze usług finansowych. DM IDMSA jest niezależnym, niebankowym, dynamicznie rozwijającym się biurem maklerskim. Spółka jest pierwszym brokerem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Działalność DM IDMSA koncentruje się na czterech głównych obszarach:

  • Usługi brokerskie
  • Zarządzanie aktywami
  • Forex
  • Usługi korporacyjne – transakcje i operacje kapitałowe i pozyskiwanie kapitału dla firm

Kluczowe umiejętności stanowiące o wartości firmy to know-how i doświadczenie, które pozwala na dostarczanie Klientom zindywidualizowanych rozwiązań; elastyczność – umożliwiająca szybkie reagowanie na potrzeby rynku oraz niezależność.