Przejdź do treści

Eureca wspiera Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA we Wrocławiu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA we Wrocławiu świadczy usługi dystrybucji i dostawy wody, oczyszczania ścieków oraz zarządza siecią kanalizacyjną.

Jest jednym z największych tego typu przedsiębiorstw w kraju i jednocześnie kolejnym z branży użytkownikiem systemu controllingowego Eureca (obok: AQUANET SA z Poznania, SAUR NEPTUN GDAŃSK SA i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.)

Ilość danych podlegających planowaniu i analizom w Spółce jest ogromna. W MPWiK funkcjonował wypracowany model controllingowy, dostosowany do potrzeb zarządczych Spółki. Wykorzystywane przez MPWiK systemy ewidencyjne gromadziły dane. Jednak brak wspólnej bazy powodował, że uzyskanie wiarygodnych informacji zarządczych z rozproszonych danych było niezwykle czasochłonne i wymagało znacznych nakładów pracy. Problemem był także proces konsolidacji budżetu, który odbywał się on poprzez sklejanie setek arkuszy Excel oraz danych zapisanych na papierowych formatkach.

Naturalnym etapem w procesie rozwoju controllingu w przedsiębiorstwie była podjęta przez kierownictwo decyzja o wdrożeniu systemu, który usprawni pracę z budżetem, umożliwi raportowanie i analizowanie bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki. Przy wyborze systemu niebagatelne znaczenie miało doświadczenie dostawcy i osób realizujących wdrożenie oraz możliwości samej aplikacji. Wybór padł na system Eureca.

Funkcjonalności systemu Eureca pozwalają na automatycznie generowanie arkuszy do wpisu planowanych danych i rozsyłane do osób odpowiedzialnych za budżety cząstkowe. Dane z wypełnionych arkuszy są zapisywane wprost do bazy danych systemu Eureca. Planowanie kosztów odbywa się według poszczególnych rodzajów działalności, a dane mogą być widoczne zarówno według kosztów rodzajowych jak i wg tzw. dysponentów kosztów czyli osób odpowiedzialnych za dany rodzaj kosztów. Podczas wdrożenia, na potrzeby Klienta, została zbudowana hurtownia danych składa się z 13 tabel faktów i ponad 70 wymiarów.

Dzięki Eurece proces budżetowania w MPWiK Wrocław znacznie się skrócił. System umożliwił wyliczanie zintegrowanego rachunku zysków i start dla całego przedsiębiorstwa, tworzenie wielowymiarowych analiz a także, dla członków zarządu, wgląd w bieżącą sytuację ekonomiczną Spółki poprzez funkcjonalność pulpitów menedżerskich. Przygotowanie raportu dotyczącego taryf skróciło się z kilku dni do kilku minut! Zoptymalizowane zostały niezwykle istotne procesy planowania inwestycyjnego.

EURECA to system bardzo dobrze dopasowany do potrzeb i specyfiki MPWiK. Jest wysoko oceniany przez pracowników za swoją funkcjonalność, wydajność i ergonomię.

Każdy użytkownik korzystający z EUREKI, przygotowuje swoje dane w oddzielnym pliku, który przechowywany jest na jednym dysku. W każdej chwili controller ma dostęp do odpowiedniego skoroszytu i może monitorować postępy prac. System jest ujednolicony strukturalnie, by w przypadku nieścisłości można było natychmiast reagować. Nie trzeba tworzyć kilkudziesięciu kopii jednego arkusza, bowiem funkcjonalność EUREKI pozwala na działanie w obrębie jednego skoroszytu – wylicza Dariusz Moskal, Specjalista w MPWiK Wrocław SA.