Grupa Kapitałowa EGB Investments ogłasza wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. i kontynuację rozwoju specjalizacji

Rynek windykacyjny w Polsce dynamicznie rośnie i ewoluuje, o czym świadczą wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments, przedstawione w opublikowanych dziś: skonsolidowanym raporcie rocznym za 2011 r. oraz jednostkowym i skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2012 r. Grupa zapowiada konsekwentny rozwój spółek celowych, wyspecjalizowanych w obsłudze konkretnych portfeli wierzytelności.

Zysk ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za I kwartał 2012 r. wyniósł 1,3 mln zł wobec 0,8 mln zł za pierwsze trzy miesiące 2011 r., przy przychodach ze sprzedaży w wysokości odpowiednio 12,0 mln zł wobec 4,9 mln zł na koniec pierwszego kwartału 2011 r. Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej wpłynęły m.in.: otrzymanie do obsługi w ramach zlecenia wierzytelności wartych ponad 95 mln zł, skuteczne pozyskiwanie finansowania dla realizacji transakcji zakupu portfeli, wzrost sprzedaży nowych usług przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o. Grupa Kapitałowa EGB Investments zakłada utrzymanie dynamiki wzrostu przychodów w kolejnych kwartałach 2012 r., m.in. dzięki windykacji nabytych w latach 2010 – 2011 portfeli wierzytelności własnych, a w szczególności ich obsługi na drodze sądowej i egzekucyjnej.

Z roku na rok Grupa Kapitałowa wypracowuje lepsze wyniki finansowe i konsekwentnie zwiększa swoją wartość. Realizacja przyjętej strategii biznesowej przyczyniła się do osiągnięcia rekordowych wyników finansowych za cały 2011 r., co potwierdza opublikowany skonsolidowany raport roczny. Przychody ze sprzedaży w porównaniu do 2010 r. wzrosły o 66% (z 15,65 mln zł do 26,09 mln zł), a wynik netto zwiększył się o 24% (z 5,58 mln zł do 7,03 mln zł).

„Osiągane przez Grupę Kapitałową satysfakcjonujące rezultaty finansowe świadczą o tym, że przyjęty przez nas kierunek rozwoju jest właściwy. Kontynuujemy realizację efektywnej strategii, polegającej na realizacji specjalistycznych procesów windykacyjnych w spółkach zależnych, dedykowanych do obsługi konkretnych portfeli wierzytelności” – mówi Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments S.A. – „Pozwala to na optymalizację kosztów, osiągnięcie wysokich wskaźników ściągalności i wypracowanie unikalnego know how umożliwiającego efektywne zarządzanie procesami dochodzenia należności, znajdujących się na różnych etapach cyklu życia.”

W minionym kwartale ponad dwukrotnie wzrósł kapitał zakładowy jednej ze spółek zależnych, wyspecjalizowanej w obsłudze sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – EGB Finanse Sp. z o.o. (z 250 tys. zł do 515 tys. zł.). Wzmocnienie spółki stanowi odpowiedź na duże zainteresowanie rynku produktami i usługami oferowanymi w ramach uruchomionego we wrześniu 2011 r. Elektronicznego Systemu Windykacji. Tylko w pierwszym kwartale 2012 r. EGB Finanse sp. z o.o. zakupiła należności o łącznej wartości 4,8 mln zł i pozyskała do obsługi wierzytelności zlecone na łączną kwotę 1,02 mln zł. Z usług EGB Finanse Sp. z o.o. korzysta stała grupa klientów m.in. z branży budowlanej, transportowej i usług kurierskich.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w pierwszym kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa utworzyła spółkę zależną EGB Nieruchomości sp. z o.o., która zajmuje się obsługą wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie.

W zamierzeniach Grupy Kapitałowej EGB Investments jest również rozwój obsługi wierzytelności sekurytyzowanych. W tym celu planowane jest, wspólnie z Copernicus Capital TFI S.A., zarejestrowanie w II kwartale tego roku funduszu sekurytyzacyjnego. W ramach współpracy EGB Investments S.A. obejmie certyfikaty inwestycyjne i będzie zarządzać nabywanymi przez fundusz portfelami.

W 2012 r. Grupa Kapitałowa zamierza także kontynuować rozpoczęty w ubiegłym roku intensywny proces dochodzenia należności z wykorzystaniem e-sądów, co znacznie przyspiesza, upraszcza i automatyzuje obsługę wierzytelności na etapie sądowym. W ubiegłym roku na drogę elektronicznego postępowania sądowego zostało skierowanych 26,4 tys. spraw, z których ponad 70% (ok. 19 tys. wniosków) trafiło już do egzekucji komorniczej. Zapewni to stabilny strumień przychodów w kolejnych kwartałach.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu