Problem bezpieczeństwa żywności ponownie aktualny

W ostatnich dniach pojawiają się w polskich mediach informacje o kolejnych aferach spożywczych. Najpierw o wprowadzeniu do obrotu soli przemysłowej stosowanej do produkcji wyrobów spożywczych (m.in. mięsa, wędlin, pieczywa). Następnie o podrobionym suszu jajecznym, który zawierał składniki szkodliwe dla zdrowia i przez lata trafiał do polskich firm zajmujących się m.in. cukiernictwem.

W świetle tych zdarzeń musimy zadać pytania: Czy firmy, które muszą wycofać towar z rynku zrobią to skutecznie? Czy firmy produkujące żywność z wykorzystaniem soli przemysłowej i szkodliwego suszu jajecznego będą w stanie wyczyścić rynek z niebezpiecznych dla zdrowia produktów możliwie szybko?

Instytut Logistyki i Magazynowania – polska organizacja GS1, wspiera przedsiębiorstwa w zakresie śledzenia i awaryjnego wycofania towarów z rynku.

1 stycznia 2005 weszło w życie Rozporządzenie 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, które reguluje kwestie obowiązku monitorowania ruchu i pochodzenia żywności i paszy przez wszystkich operatorów żywności.

Za monitorowanie pochodzenia żywności odpowiedzialni są wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw – dostawcy, producenci, dystrybutorzy, sieci detaliczne i sklepy. Istotą śledzenia ruchu i pochodzenia (ang. traceability) jest możliwość monitorowania danego produktu (partii produkcyjnej) na każdym etapie łańcucha dostaw, czyli możliwość uzyskania danych z poprzedniego etapu łańcucha (od kogo i co otrzymano) i jednocześnie dostarczenia informacji do następnego etapu (do kogo i co wysłano).

Przepisy nakładają na podmioty obowiązek wycofania wyrobów spożywczych niezgodnych z wymaganiami bezpieczeństwa oraz powiadamianie o tym fakcie właściwych władz. W przypadku gdy produkt mógł już dotrzeć do konsumenta, podmiot ma obowiązek go o tym poinformować i w razie konieczności odebrać.

Śledzenie ruchu i pochodzenia produktów umożliwia lokalizowanie wadliwej lub niebezpiecznej żywności lub innych niebezpiecznych produktów znajdujących się w obrocie. Ich szybkie wycofanie z rynku może uratować życie. Redukuje także potencjalne straty finansowe i pozwala zachować zaufanie konsumentów do ich ulubionych marek.

By wdrożyć procesy śledzenia ruchu i pochodzenia produktów w łańcuchach dostaw, wszyscy partnerzy powinni stosować systemy identyfikacji przepływu dóbr. Instytut Logistyki i Magazynowania – polska organizacja GS1, wspiera przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania traceability i awaryjnego wycofania towarów z rynku (RECALL).

Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie, przystosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa, systemu opartego na automatycznej identyfikacji. Dane identyfikacyjne związane z produktami, a także podmiotami, którymi są partnerzy handlowi, powinny być gromadzone i wymieniane w oparciu o standardy GS1.

W Polsce system bezpiecznego wycofania wadliwych towarów z rynku wprowadza Instytut Logistyki i Magazynowania, organizacja krajowa GS1 Polska. System obejmuje platformę komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami umożliwiającą wymianę informacji na temat wycofywanych produktów w sposób szybki, dokładny i bezpieczny. Mechanizm jest następujący: np. producent wysyła powiadomienie do sieci handlowej za pośrednictwem platformy Recall . Każde powiadomienie o wycofaniu ma swój indywidualny numer GS1: GDTI. W ramach predefiniowanych funkcji zostaje określony czas reakcji (czyli czas na odpowiedź sieci handlowej), osoby odpowiedzialne za wysłanie komunikatu i jego odbiór. Platforma umożliwia automatyczne wysłanie zgłoszenia wycofania do wielu odbiorców jednocześnie. Za pośrednictwem platformy można również śledzić on-line status wycofania produktu z rynku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu