Unijne wsparcie dla przedszkoli w województwie mazowieckim

23 marca br. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Unia Europejska na wsparcie mazowieckich przedszkoli przeznaczy 37 mln zł.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, który będzie wdrażany w latach 2007-2013 w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Celem PO KL jest przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. W ramach Priorytetu IX tego programu środki pieniężne zostaną przeznaczone na zwiększenie dostępności i upowszechnienie edukacji przedszkolnej, przede wszystkim na obszarach wiejskich. O unijne dofinansowanie na tworzenie nowych lub wsparcie istniejących placówek przedszkolnych mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, stowarzyszenia oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest tzw. programem miękkim i nie przewiduje prac o charakterze budowlanym. – Tworzenie przedszkoli należy rozumieć jako uruchomienie dodatkowych zajęć, rozpoczęcie procesu dydaktycznego w budynku, który już istnieje. Dopuszcza się jednak możliwość przeprowadzenia drobnych prac adaptacyjnych do 10% wartości projektu, np. zakupu mebli, których przeprowadzenie jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego standardu nauczania – wyjaśnia Karolina Paulewicz-Bazała z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

Wnioski o dofinansowanie projektów będą rozpatrywane w formie konkursu. Szczegółowe warunki wnioskowania określa regionalna strategia. – Przewiduje ona dodatkowe punkty za uwzględnienie potrzeb dzieci niepełnosprawnych, a także za wsparcie co najmniej 80% dzieci w wieku 3-4 lata dotychczas nie uczestniczących w edukacji przedszkolnej wyłącznie z obszarów wiejskich – tłumaczy Karolina Paulewicz-Bazała

W ramach Poddziałania 9.1.1 od beneficjentów wkład własny nie jest wymagany, a kwota dofinansowania wyniesie od 240 do 400 tys. zł. Wnioskodawcy mają szansę otrzymać dotację w wysokości do 100% wartości całego planowanego przedsięwzięcia.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu