Jak wygląda zatrudnienie młodocianych? – raport Zielonej Linii

Konsultanci Zielonej Linii w lutym br. przeprowadzili badanie, które miało na celu poznanie opinii o zatrudnianiu młodocianych. Okazało się, że ¾ ankietowanych nie zauważa w swoim otoczeniu młodych ludzi (w wieku 16-18 lat), którzy by pracowali. Jednocześnie zdecydowana większość ankietowanych popiera ideę pracy młodych. Skąd ta rozbieżność?

Według większości (68 proc.) ankietowanych praca osób młodocianych to dobry pomysł, przeciwnego zdania jest zaledwie 19 proc. ankietowanych, a 13 proc. nie ma zdania na ten temat. Jak pokazały wyniki badań, większość Polaków popiera popularyzację idei pracy wśród ludzi młodych. Zazwyczaj wymieniają oni szereg elementów edukacyjnych, jakie daje to doświadczenie. Przeciwnicy pracy młodych także podają walor edukacyjny, z tym że traktują go bardziej jako kontrargument pracy w młodym wieku. Co w takim razie jest ważniejsze i bardziej korzystne z punktu widzenia młodego człowieka?

Ankietowani wśród przyczyn, dla których warto podejmować pracę w młodym wieku, na pierwszym miejscu wskazują walor edukacyjny takiego doświadczenia. Zdaniem badanych osób praca pozwala docenić wartość pieniądza (23 proc.), a zarazem umożliwia praktyczne odczucie trudu, jaki za sobą niesie (zdaniem 22 proc.). Dopiero na trzecim miejscu znalazły się takie korzyści, jak możliwość zarobienia pieniędzy oraz zdobycie bezcennego doświadczenia zawodowego.

Część osób, z jakimi rozmawiali konsultanci Zielonej Linii, uznała, że praca młodocianych to zły pomysł. Dlaczego tak sądzą? Zdecydowana większość przeciwników zatrudniania młodzieży w wieku 16-18 lat argumentowała swoją odpowiedź tym, iż w takim wieku młode osoby powinny przede wszystkim skupić się na nauce (24 proc.). Tymczasem zdecydowanie mniej osób (bo 11 proc.) uznało, że w tym wieku młodym ludziom wystarczy praca w formie wolontariatu. Być może wynika to z faktu, iż ankietowani dorośli uznali, że młodzież w tym wieku jest jeszcze zbyt nieodpowiedzialna, aby pracować. Tego zdania jest bowiem aż 9 proc. spośród wszystkich badanych osób. Najmniej osób, bo tylko 5 proc. ankietowanych, uważa, że to dorośli powinni zarabiać na swoje dzieci do ukończenia przez nie pełnoletności.

Jednocześnie warto podkreślić, iż zdecydowana większość badanych osób zachęcałaby młodzież do podejmowania zatrudnienia. Taką chęć deklaruje bowiem aż 84 proc. badanych. Dostrzegają oni przy tym konieczność obowiązywania odpowiednich regulacji prawnych dotyczących ochrony pracy wykonywanej przez młodocianych.

Ankieterzy pytali klientów infolinii także o to, jaki rodzaj pracy powinny wykonywać młode osoby. Zdania na ten temat były wyjątkowo podzielone. Pełny raport dotyczący sytuacji osób młodocianych na rynku pracy jest dostępny na stronie Zielonej Linii: www.zielonalinia.gov.pl.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia)

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu