Podsumowanie obrotu energią elektryczną na TGE w styczniu 2012 roku

Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), wyniósł w styczniu br. 3,173 TWh. Stanowi to wzrost o 41,17% licząc rok do roku.

Styczeń 2012, to także kolejny już miesiąc, w trakcie którego odnotowano wysoki udział wszystkich rynków TGE, dedykowanych energii elektrycznej, w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wyniósł on średnio 74,65% – przy minimum 58,63% i maksimum 95,05%. Dowodzi to ugruntowanej pozycji TGE i zaufaniu jakim cieszy się Spółka, będąc główną platformą obrotu energii w Polsce.

Obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w styczniu 2012 r. 1,574 TWh, osiągając ponad 7% wzrost licząc rok do roku.

Średni dzienny obrót ukształtował się na poziomie 50 763 MWh, przy minimum 40 350 MWh i maximum 62 609 MWh.

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 179,21 PLN/MWh (spadek m/m o 2,32 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 196,89 PLN/MWh (spadek m/m o 3,29 PLN).

Udział RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniósł średnio 10,96%, przy minimum 6,02% i maksimum 19,26%.

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w styczniu 2012 roku wyniósł 1,597 TWh. W porównaniu do stycznia 2011 roku, wolumen obrotu na RTT wzrósł o 104,11%.

Skala obrótów na RTT, w porównaniu do poprzednich miesięcy pokazuje, że członkowie TGE nie rozpoczęli jeszcze kontraktacji na rok następny. Większość – bo aż 85% obrotów – było dokonanych na kontraktach z dostawą w roku bieżącym. Najbardziej płynnym kontraktem był kontrakt z dostawą w II kwartale 2012 r., o profilu BASE – BASE_Q-2-12. Łączny obrót na nim w styczniu 2012 r. wyniósł 611 520 MWh.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu