240 mln pln na badania stosowane

1 lutego 2012 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczyna pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Badań Stosowanych na projekty badawcze o tzw. charakterze aplikacyjnym. Oznacza to, że uzyskane rezultaty  mają mieć zastosowanie w praktyce (np. w działalności gospodarczej). Przewidywane dofinansowanie projektów w konkursie to 240 mln PLN.

Program Badań Stosowanych jest horyzontalnym programem wsparcia sektora nauki i przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych możliwych do wykorzystania w różnych dziedzinach nauki oraz branżach przemysłu. Jego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań w prowadzonej działalności gospodarczej, a także zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych. Na program Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło blisko 1,35 mld PLN. Kolejne konkursy będą organizowane do 2014 roku.

„Misją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest wspieranie polskich naukowców i przedsiębiorców w rozwijaniu innowacyjnych przedsięwzięć.  Wierzę, że złożone w ramach konkursu projekty pobudzą współpracę tych dwóch sfer, nadając tym samym silnego impulsu rozwojowego gospodarce.” – powiedział prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor NCBR.

Program obejmuje swoimi zakresem dwa podejścia, tzw. ścieżki programowe:

 • Ścieżka A obejmuje prowadzenie prac podejmowanych w celu zdobycia wiedzy w określonej dziedzinie nauki, mającej zastosowanie praktyczne;
 • Ścieżka B ma na celu podejmowanie badań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych poprzez zastosowanie nowych rozwiązań w określonych branżach.

Projektodawca musi wybrać, w ramach której ścieżki składa projekt.

Obszary tematyczne, w jakich można składać projekt w obu ścieżkach to:

 • Nauki chemiczne
 • Geologia, górnictwo i budownictwo
 • Technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka
 • Energetyka i elektronika
 • Materiały i technologie materiałowe
 • Mechanika i transport
 • Nauki medyczne i farmaceutyczne
 • Nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne
 • Interdyscyplinarne

W ramach konkursu wyłonione zostaną projekty, które w największym stopniu spełnią kryteria znaczącej wartości naukowej w kontekście obecnego stanu wiedzy oraz zapotrzebowania na wyniki, jak również wysokiego potencjału rynkowego w obszarze przyszłych aplikacji. Beneficjenci będą mogli w przyszłości kontynuować prace w formule Programu INNOTECH realizując prace rozwojowe oraz  przygotowując ich wyniki do wdrożenia w przemyśle.

Konkurs skierowany jest do:

 • jednostek naukowych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe
 • centrów naukowo-przemysłowych
 • centrów naukowych PAN
 • sieci naukowych
 • konsorcjów naukowych

Wnioski należy składać do dnia 16 marca 2012 roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu