Przejdź do treści

Ambitne plany rozwoju KSG AGRO

Tagi:

KSG AGRO SA. – jeden z wiodących producentów rolniczych na Ukrainie, opublikował prognozy finansowe. W ramach dynamicznego rozwoju Spółka planuje w bieżącym roku powiększyć bank ziemi do 110 tys. ha oraz wypracować zysk netto w wysokości 31,8 mln USD. W kolejnych latach KSG Agro planuje intensywny wzrost hodowli trzody chlewnej oraz produkcji pelletu.

Zgodnie z przedstawionymi przez KSG Agro założeniami, w 2012 r. Grupa planuje dynamiczny wzrost wyników finansowych. Planowana na koniec 2012 r. wartość przychodów wyniesie 66,7 mln USD, wartość EBITDA 42,3 mln USD, a zakładany zysk netto osiągnie poziom 31,8 mln USD. Wypracowanie powyższych wyników będzie możliwe dzięki ambitnym planom zwiększenia możliwości produkcyjnych i magazynowych. KSG Agro planuje na koniec b.r., blisko dwukrotne powiększyć posiadany bank ziemi – do 110 tys. ha (z czego 80 tys. ha gruntów podlegać będzie uprawie) w porównaniu do 59,3 tys. ha posiadanych na koniec 2011 r. W planach KSG Agro jest również istotne zwiększenie możliwości magazynowych do 76 tys. ton, w porównaniu do 60 tys. ton osiągniętych na koniec 2011 r. oraz ponad dwukrotne powiększenie całkowitych zbiorów zbóż do 228 tys. ton wobec 106,4 tys. ton na koniec 2011 r.

Grupa podała także długoterminowe  założenia. W 2014 r. posiadany bank ziemi ma wzrosnąć do 160 tys. ha, z których 95% podlegać będzie uprawie, wzrost chowu trzody chlewnej osiągnie poziom 12,5 tys. ton wieprzowiny, a produkcja pelletu 130 tys. ton. Zgodnie ze strategią dywersyfikacji działalności Grupy, w 2015 r. prognozowana łączna sprzedaż pelletu – biopaliwa wytwarzanego z odpadów otrzymanych podczas produkcji rolnej i hodowli trzody chlewnej ma stanowić 30% skonsolidowanych przychodów KSG Agro.

W grudniu 2011 r. całkowite zadłużenie Grupy i stan środków pieniężnych wyniosły odpowiednio 20 mln USD i 5,5 mln zł, w wyniku czego zadłużenie netto wyniosło 14,5 mln USD.