Kolejne spotkanie z cyklu seminariów regionalnych z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”

Tagi:

W dniach 2-3 lutego 2012r. w Krakowie odbędzie się drugie spotkanie z cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli instytucji publicznych oraz średnich i dużych przedsiębiorstw, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno – prywatnego. Seminarium organizowane jest w ramach projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Pierwszy dzień seminarium będzie mieć charakter wykładowy z omówieniem ogólnych zasad i form realizacji projektów PPP oraz legislacji dotyczącej PPP. Będzie prowadzony dla wszystkich 55 uczestników seminarium. Drugi dzień będzie mieć charakter warsztatowy, podczas którego słuchacze, podzieleni na 2 grupy, zapoznają się ze szczegółowymi zagadnieniami związanymi z wdrażaniem projektów PPP. Wśród prelegentów i trenerów znajdą się m.in.: Bartosz Korbus (Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego), Rafal Cieślak (Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz) i Marcin Wawrzyniak (Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego).

Celem projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno – prywatne” jest upowszechnienie wiedzy o partnerstwie publiczno – prywatnym, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce. W ramach projektu realizowane są działania informacyjno-doradcze oraz promocyjne.

Projekt został stworzony i jest realizowany z myślą o przedstawicielach podmiotów publicznych m.in. administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, podległym im jednostkom i zakładom/spółkom komunalnym zainteresowanym realizacją przedsięwzięć w modelu PPP oraz przedstawicielom średnich i dużych przedsiębiorstw – inwestorów. Zakłada się, że wsparciem objętych zostanie co najmniej 100 podmiotów sektora publicznego oraz 60 przedsiębiorstw biorących udział w seminariach regionalnych na temat PPP. Ponadto przedstawiciele podmiotów uczestniczących w konkursach projektów PPP otrzymają kompleksowe doradztwo w realizacji zaplanowanych projektów PPP, wezmą  udział także w wizytach studyjnych zorganizowanych w krajach UE, w których z sukcesem realizowane są projekty PPP.

Rejestracja zainteresowanych udziałem w seminariach odbywa się na stronie internetowej Projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.1.3 „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu