Nowe możliwości inwestowania w BNP Paribas

BNP Paribas Bank uzupełnia swoją ofertę o nowe produkty inwestycyjne. Klienci mogą już zainwestować swoje środki w dwa nowe subfundusze oferowane przez TFI BNP Paribas Polska; od poczatku lutego będą mogli skorzystać z programu inwestycyjnego Kapitalny Plan.

Kapitalny Plan to program regularnego inwestowania w formie Ubezpieczenia Grupowego na życie stworzony we współpracy z AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Bank kieruje ten produkt do klientów, którzy chcieliby zgromadzić kapitał na realizację swoich celów, dzięki regularnemu inwestowaniu niewielkich kwot. Klient ma możliwość wyboru częstotliwości opłacania składek spośródmiesięcznej, kwartalnej, półrocznej lub rocznej, a także okreśenia podziału inwestowanych środków pomiędzy trzy strategie inwestycyjne: Portfel Akcyjny, Zrównoważony lub Stabilnego Wzrostu. Portfele te różnią się pomiędzy sobą udziałem funduszy akcyjnych. W Portfelu Akcyjnym zarządzający modelowo lokuje 95 proc. aktywów w wybrane fundusze akcyjne. W Portfelu Zrównoważonym udział aktywów ulokowanych w fundusze akcyjne oraz aktywów ulokowanych w fundusze obligacyjne wynosi po równo 50 proc. Natomiast strategia inwestycyjna Portfela Stabilnego Wzrostu zakłada lokowanie 25 proc. aktywów w fundusze akcyjne i 75 proc. w fundusze obligacyjne.

Minimalna wartość składki miesięcznej to 300 PLN. Każdemu klientowi, który skorzysta z nowego produktu inwestycyjnego, BNP Paribas zaproponuje otwarcie dwóch rachunków: podstawowego, służącego lokowaniu zadeklarowanej składki oraz dodatkowego, na który można wpłacić każdą kwotę w dowolnym terminie, zwiększając w ten sposób wartość przyszłych oszczędności. Wpłaty na konto dodatkowe zwolnione są z opłaty administracyjnej, a dodatkowo za wypłatę z tego rachunku nie jest pobierana opłata likwidacyjna. W trakcie ubezpieczenia klient ma możliwość dokonania zmiany alokacji składki w ramach wybranych przez siebie strategii inwestycyjnych. Okres opłacania składek wynosi 10 lat, natomiast okres inwestcji jest bezterminowy.

24 stycznia tego roku w ofercie banku pojawiły się także dwa nowe subfundusze BNP Paribas FIO, zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas: subfundusz akcyjny „BNP Paribas Sektorowy” oraz subfundusz papierów dłużnych „BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych”. Polityka inwestycyjna „BNP Paribas Sektorowego” zakłada, że minimum 66 proc. aktywów jest inwestowane w akcje. Strategia subfunduszu zakłada lokowanie środków w instrumenty udziałowe minimum 18 spółek z trzech branż wyselekcjonowanych przez zarządzających. W ramach każdej z branż portfel zawiera akcje co najmniej 6 spółek, dzięki czemu inwestycja jest odpowiednio zdywersyfikowana, co korzystnie wpływa na ograniczenie jej ryzyka. W przypadku „BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych” do 100 proc. aktywów może być ulokowanych w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których remitentami są spółki lub jednostki Samorządu terytorialnego. Dodatkowo część aktywów może zostać alokowana w papiery dłużne wyemitowane przez jednostki rządowe krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz państwa należące do OECD lub międzynarodowe organizacje finansowe, których członkiem jest przynajmniej jedno państwo należące do UE.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu