Przejdź do treści

UNIT4 TETA wspomoże kiedy dłużnik zalega z zapłatą

Wrocławski dostawca systemów informatycznych udostępnia nową funkcjonalność w pakiecie ERP TETA Constellation, która w przypadku przeterminowania należności umożliwi dokonanie odpisów aktualizujących jej wartość.

W ramach obsługi pakietu TETA Constellation w obszarze finansów, użytkownikowi zostały udostępnione dwie ścieżki automatycznego dokonywania odpisów. Pierwsza z nich to generowanie odpisów w wysokości pełnych kwot wybranych należności przeterminowanych. System wyświetla listę należności przeterminowanych, z których użytkownik dokonuje w prosty sposób wyboru transakcji, dla których będą wygenerowane odpisy. Druga metoda to możliwość podziału transakcji wg zadanych przedziałów przeterminowania i przypisanie dla poszczególnych przedziałów wiekowych współczynnika aktualizacji. Przy tym podejściu system sam dokonuje selekcji transakcji na podstawie zadanego przedziału wiekowego i wylicza procentowy odpis dla każdej transakcji. System umożliwia również określanie i podział kwoty odpisu na stanowiące i niestanowiące koszty podatkowe.

Uregulowanie należności, dla której dokonany był odpis jest podstawą do pomniejszenia (przy zapłacie częściowej) bądź całkowitego rozwiązania odpisu aktualizującego. W tym celu użytkownik ma do dyspozycji funkcję, która analizuje zrealizowane zapłaty i automatycznie dokonuje zmniejszeń odpisów odpowiednio do wysokości zapłat. Dodatkowo funkcjonalność wyposażona jest w możliwość wystawiania korekt i storn do dokonanych odpisów.

Bieżąca wartość odpisu prezentowana jest przy poszczególnych transakcjach w aplikacji Rozrachunków. Natomiast na wyodrębnionej kartotece można przeglądać i przeszukiwać dokumenty i pozycje dokonanych odpisów. Zarówno dokumenty odpisów jak i zmniejszeń z tytułu dokonanych zapłat, korekt oraz storn są automatycznie dekretowane wg zdefiniowanych szablonów i ujmowane w księgach rachunkowych.