Calatrava Capital nie będzie korzystać z umowy zawartej z Yorkville Advisors

Calatrava Capital nie będzie korzystać z umowy zawartej z Yorkville Advisors w listopadzie 2010 roku. Zarząd motywuje podjętą decyzję zmianą długoterminowego modelu finansowania Spółki.

Tym samym Spółka nie będzie podwyższała kapitału zakładowego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki związanego z emisją warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii U na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 grudnia 2010 roku. Ponadto, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki w porządku obrad zostaną umieszczone uchwały w przedmiocie zmiany wyżej przywołanej uchwały NWZ.  CALATRAVA CAPITAL SA dotychczas nie wyemitowała akcji kierowanych do Yorkville Advisors UK LLP.

Umowa z jednej strony umożliwiała nam pozyskanie do 50 mln złotych w transzach w okresie trzyletnim, jednak równocześnie nakładała obowiązek emisji nowych akcji, które trafiłyby do Yorkville Advisors, funduszu nastawionego na szybki zwrot z inwestycji.  Ponad rok temu, mając na uwadze realizację kapitałochłonnych projektów i ograniczone możliwości gotówkowe, byliśmy zainteresowani tego typu współpracą. Dzisiaj, po bardzo dobrych wynikach ostatnich kwartałów i podobnych perspektywach na przyszłość, Calatrava Capital jest w innym miejscu i posiada możliwości finansowania, które można połączyć z budowaniem oznaczonego i stabilnego akcjonariatu, a co za tym idzie wzrostu wartości spółki w długim okresie – komentuje Paweł Narkiewicz, Prezes zarządu Calatrava Capital S.A.

Paweł Narkiewicz systematycznie zwiększa zaangażowanie w walory zarządzanej przez siebie spółki. W ciągu ostatnich 6 miesięcy nabył 3,95 mln akcji, tym samym posiada 33 997 320 akcji, co stanowi  17,59% w akcjonariacie. Narkiewicz zapowiada dalszy wzrost zaangażowania do poziomu 30%.