Przejdź do treści

Światowe fuzje i przejęcia wzrosną w 2012 roku o ponad 250 mld euro

Druga edycja badania na temat europejskich oczekiwań wobec transakcji handlowych, pokazuje utrzymujący się optymizm co do ruchów na rynku w 2012 roku, i to pomimo światowego kryzysu gospodarczego.

Badanie przygotowane we współpracy z NetJets Europe, europejskim liderem branży lotnictwa biznesowego, prognozuje znaczne wzrosty wartości i wielkości transakcji, zwłaszcza w planowanych na przyszły rok transakcjach transgranicznych. Ponad połowa respondentów (53 proc.) przewiduje wzrost aktywności na rynku fuzji i przejęć o wartość 251 mld euro do blisko 2 bilionów euro, to jest 14,5 proc. więcej w porównaniu do 2011 roku. Warto przy tym zauważyć, że 13 proc. badanych nie ma zaufania do perspektyw na najbliższy rok.

Drugie, doroczne badanie Transakcje Handlowe opiera się na opiniach 150 osób zawierających transakcje, w tym inwestorów na rynku private equity, przedstawicieli bankowości inwestycyjnej, księgowości oraz pracowników kancelarii prawnych, którzy w ciągu ostatniego roku brali udział w transakcjach przekraczających 158 miliardów euro. Badanie zostało przeprowadzone przez działającą w ramach mergermarket komórkę Remark, która przygotowuje analizy rynku fuzji i przejęć.

Dla wielu badanych ufność w świetlaną przyszłość zawierania transakcji nie pokrywa się z wiarą w ożywienie gospodarki światowej. Wielu respondentów dokonujących inwestycji na rynku private equity uważa, że trudne warunki rynkowe w rzeczywistości stworzą nowe okazje do zawierania transakcji. „Ze względu na kryzys finansowy firmy nadal są niedofinansowane” – mówi jeden z niemieckich respondentów. W podobnym tonie wypowiada się polski inwestor ratujący firmy przed upadkiem, który wyjaśnia: „Kupujemy firmy z problemami, a w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie ich coraz więcej”.

“Odrzucając historyczną zmienność, wyniki badania pokazują, że osoby zawierające transakcje są w dużej mierze optymistami w prognozach na najbliższy rok. Raport pokazuje wyraźne wahania w nastawieniu poszczególnych krajów, ale generalnie, europejscy decydenci są przekonani, że silny apetyt na wzrost, konsolidacja kluczowych sektorów przemysłu oraz zaległości w wycofywaniu się z inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym będą napędzały rynek fuzji i przejęć w 2012 roku” – powiedział Matthew Albert, dyrektor ds. badań, Remark.

Szanse i wyzwania

Konsolidacja jest trendem, który będzie bardziej widoczny w 2012 roku. 45 proc. respondentów oceniło konsolidację jako kluczowy czynnik stymulujący rozwój na rynku fuzji i przejęć w przyszłym roku. Zauważone zostały również zmiany na lepsze na oportunistycznym M&A – kupujący oczekują szybkich ruchów związanych chwytaniem okazji biznesowych, ewentualnie agresywnych przejęć w niepewnych warunkach na rynku. Pozbywanie się aktywów drugorzędnych non-core, jako trend towarzyszący kryzysowi, pozostaje kluczowym bodźcem do podejmowania decyzji dla 38 proc. sprzedających. Fundusze pozostają w napięciu, a gospodarka jest niepewna. Trudne warunki do finansowania (55 proc.) oraz utrzymujące się osłabienie gospodarcze (52 proc.) wymieniane są jako główne wyzwania dla wzrostu na rynku fuzji i przejęć w 2012 roku.

Perspektywy dla przemysłu i rynków narodowych

Sektor energetyczny i zasobów naturalnych ma być w ocenie respondentów najbardziej aktywnym obszarem na rynku fuzji i przejęć w roku 2012 oraz w przyszłości. 44 proc. respondentów oczekuje, że w najbliższym roku będzie to kluczowe miejsce dla fuzji i przejęć strategicznych. 42 proc. badanych spodziewa się, że trend ten utrzyma się przez następne pięć lat. Podczas gdy sektor energetyczny i zasobów naturalnych stanowił jedynie 10 proc. wszystkich transakcji na rynku fuzji i przejęć, to pod względem ich wartości przewyższa on wszystkie inne sektory, stanowiąc jedną czwartą światowych fuzji i przejęć. Oczekuje się, że w najbliższym roku przejęcia będą dotyczyły szczególnie branży usług finansowych (37 proc.), branży technologicznej, telekomunikacyjnej i mediów (30 proc.) oraz branży farmaceutycznej, medycznej i biotechnologicznej (29 proc.).

Zgodnie z ostatnimi trendami gospodarczymi, rynki wschodzące takie jak Chiny (48 proc.) oraz Indie (39 proc.) zostały uznane przez respondentów za potencjalnie najbardziej aktywne na rynku fuzji i przejęć w najbliższym roku. W pierwszej piątce znalazły się również Stany Zjednoczone (35 proc.), Brazylia (29 proc.) oraz Niemcy (23 proc.).

Fuzje i przejęcia transgraniczne

Wzrost na rynku azjatyckim, szczególnie w Chinach, prowadzi do większego entuzjazmu dla fuzji i przejęć transgranicznych w najbliższym roku, ze znacznie wyższą liczbą respondentów oczekujących relatywnej poprawy w odniesieniu do całego rynku fuzji i przejęć (76 proc. dla rynku transakcji transgranicznych wobec 53 proc. dla całego rynku M&A). Oczekujący tego respondenci spodziewają się, że wzrost transgranicznych fuzji i przejęć wyniesie 101 miliardów euro w ujęciu realnym. 40 proc. badanych spodziewa się w najbliższym roku ożywienia gospodarczego.

Respondenci uważają, że transgraniczne fuzje i przejęcia są motywowane przede wszystkim potrzebami wejścia na szybko rozwijające się rynki (55 proc.), szczególnie w kontekście spowolnienia gospodarek rozwiniętych, ale również chęcią zwiększenia udziałów rynkowych i geograficznej ekspansji firmy (54 proc.), osiągnięcia ekonomii skali (45 proc.) oraz zdobycia międzynarodowych innowacji (39 proc.). Co ciekawe, firmy z krajów rozwijających się często szukają innowacji na Zachodzie. Jeden z uczestników badania powiedział: „Wiele firm azjatyckich poszukuje w fuzjach i przejęciach transgranicznych okazji do zdobycia nowych technologii, które nie są dostępne w ich kraju”.

Czynniki decydujące o sukcesie na rynku fuzji i przejęć w 2012 roku

Zdecydowana większość respondentów (68 proc.) uważa, że zdobywanie informacji o przejęciach zależy w dużej mierze od kontaktów zawodowych. Osoby zawierające transakcje uważają, że właściwe kontakty pozwalają im dostrzec kluczowe możliwości już wcześniej, na etapie wyznaczania celów. 65 proc. respondentów podkreśliło, że budowanie relacji, w tym kontaktów face-to-face pozostaje kluczowe dla pomyślnego przeprowadzenia transakcji. Zostało to ocenione jako bardziej istotne od posiadania kompetentnych doradców (47 proc.) oraz zrozumienia kwestii regulacyjnych (43 proc.).

Opinie respondentów na temat starannej analizy firm przy przeprowadzaniu fuzji i przejęć są szczególnie interesujące, kiedy patrzy się na nie z perspektywy globalnego rynku. Respondenci podkreślają, że dostęp do informacji może się znacznie różnić w poszczególnych krajach i regionach oraz, że kwestie przejrzystości mogą często utrudniać proces przeprowadzania fuzji i przejęć. Pracownik szczebla kierowniczego w rosyjskiej firmie wyjaśnia, że z jego doświadczenia wynika, iż „zarząd – jego motywacja i uczciwość – ma decydujące znaczenie, gdyż kwestie finansowe nie zawsze są przejrzyste“. Pracownik banku inwestycyjnego z Polski ma podobne doświadczenia związane z inwestowaniem za granicą, na rynkach wschodzących – „Można sporo przegapić, jeśli się dobrze nie poszpera albo analizuje wyłącznie dane udostępnione przez klienta w data room. Istotne jest, aby zrozumieć, co dzieje się w firmie”.

„Ponieważ rynki nadal są niestabilne, decydenci szukają perspektyw zdecydowanie dalej: priorytetami dla odnoszących sukcesy na rynku fuzji i przejęć są transakcje transgraniczne, poznawanie nowych rynków energetycznych oraz pomyślne przeprowadzenie transakcji” – mówi Emily Williams, dyrektor w NetJets Europe. „Bliski kontakt personalny nadal jest głównym motorem w osiąganiu sukcesu w tym obszarze, co też zostało docenione przez naszych właścicieli, korzystających z odrzutowców, które docierają do odległych miejsc w celu tworzenia perspektyw, budowania relacji oraz realizacji strategii biznesowej”.

Dodatkowe informacje

  • Badanie zostało przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2011 roku przez instytucję doradczą mergermarket/Remark na grupie 150 osób z Europy, które zawierają transakcje.
  • W badaniu środowisko europejskich decydentów jest reprezentowane przez 150 pracowników wyższej kadry kierowniczej z kancelarii prawnych, firm księgowych, banków inwestycyjnych oraz firm inwestujących na niepublicznym rynku kapitałowym private equity z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwajcarii i Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski.
  • Przedstawiciele kadry kierowniczej biorący udział w badaniu są specjalistami od rynku fuzji i przejęć między innymi w takich firmach jak UBS, Allen & Overy, Heineken International, Ericsson oraz Simmons & Simmons.
  • Wszyscy respondenci byli w ciągu ostatniego roku osobiście zaangażowani w zawieranie transakcji na rynku fuzji i przejęć. Ujawnione wartości dla tych transakcji wyniosły łącznie 158 mld euro, a więc niemal 10 proc. wartości wszystkich fuzji i przejęć dokonanych w tym okresie. Wszyscy respondenci pozostają anonimowi, a wyniki prezentowane są łącznie dla całej próby.