Raport Instytutu CRF: Europejscy Top Employers 2011 – najlepsze praktyki HR

We wrześniu br. Instytut CRF opublikował całość raportu dotyczącego najlepszych praktyk HR obowiązujących w firmach, które w 2011 roku uzyskały certyfikat Top Employers.

W tym roku uzyskały go łącznie 444 organizacje z dziewięciu krajów Europy: Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Raport uwzględnia dane dotyczące wszystkich Top Employers 2011 i ukazuje podobieństwa oraz różnice w polityce personalnej w Europie. Znajduje się w nim również porównanie tegorocznych i ubiegłorocznych wyników. Pierwsza część raportu ukazała się w czerwcu br.

Z raportu wynika, że w 2011 roku procent kobiet zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych wzrósł z 19,6% do 21,4%. Kobiety stanowią obecnie 38% personelu europejskich Top Employers, co oznacza lekki spadek w porównaniu do 2010 roku. Istnieje wyraźny związek pomiędzy ilością zatrudnionych kobiet a pozycją różnorodności na liście priorytetów strategicznych. Polscy i brytyjscy Top Employers przywiązują największą wagę do różnorodności, a jednocześnie mogą pochwalić się najwyższym aktualnym i planowanym odsetkiem kobiet na stanowiskach menedżerskich. Wśród najważniejszych czynników, branych pod uwagę przy planowaniu polityki różnorodności, znalazły się płeć, wiek i niepełnosprawność fizyczna.

90% europejskich Top Employers deklaruje, że społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) znajduje się wysoko na liście celów strategicznych, a zdecydowana większość tej grupy zatrudnia pracowników odpowiedzialnych za CSR. Zakres ich obowiązków obejmuje zarówno inicjatywy wewnątrz organizacji, jak i akcje skierowane na zewnątrz. Europejscy Top Employers najchętniej podejmują działania mające na celu poprawę ekologiczności wewnętrznych działań firmy (65%) oraz jej produktów lub usług (62%). 65% wyróżnionych firm bierze udział w programach ochrony środowiska i wspiera finansowo różne inicjatywy. Wyjątek stanowią Szwajcaria i Francja – w tych krajach społeczna odpowiedzialność biznesu zajmuje niskie miejsce na liście priorytetów.

Przez ostatnie trzy lata angażowanie pracowników stawało się coraz ważniejsze dla europejskich Top Employers. Tegoroczne badanie pokazuje, że 80% firm wyznaczyło osobny budżet na działania związane z poprawą zaangażowania. Raport wskazuje, że firmy, które przywiązują dużą wagę do angażowania pracowników, kładą nacisk na komunikowanie wyników oraz monitorują i oceniają skuteczność planów poprawy. Pracownicy, którzy czują się doceniani w swojej firmie, rzadziej decydują się na zmianę miejsca pracy. Dlatego jasna komunikacja i możliwość wyrażania opinii przez pracowników należą do najlepszych praktyk, służących obniżeniu rotacji personelu. W okresie od 2007 do 2009 roku poziom rotacji nie ulegał znaczącym zmianom w większości krajów. Wyjątek stanowią Polska oraz w mniejszym stopniu Hiszpania i Włochy. Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego, który mógł znacząco wpłynąć na podwyższenie statystyk, został zrównoważony przez niechęć pracowników do zmiany miejsca pracy. Magdalena Kusik, dyrektor projektu Top Employers Polska, zauważa, że w czasach niedoboru profesjonalistów na rynku pracy szczególnie należy przywiązywać wagę do poziomu zaangażowania pracowników: „Komunikacja musi być otwarta i obustronna. Bardzo ważne jest zapewnienie menedżerom informacji zwrotnej dotyczącej ich strategii, ale również rozmowa z odchodzącym pracownikiem, tzw. exit interview. Takie rozmowy są bardzo cenne z punktu widzenia organizacji, ponieważ stanowią pierwszy krok do poprawy strategii, a tym samym – zmniejszenia poziomu rotacji pracowników”.

Otwarte komunikowanie polityki organizacji jest bardzo istotne także w odniesieniu do poziomu wynagrodzeń. Ze względu na duże różnice między kosztami życia w poszczególnych krajach i zróżnicowane świadczenia dodatkowe, trudno jest porównywać rzeczywisty poziom wynagrodzenia w Europie. Mimo to badanie pokazuje, że pracownicy przywiązują wagę do istnienia przejrzystych, znanych wszystkim zasad wynagradzania. Ten obszar mogą poprawić zwłaszcza brytyjscy i niemieccy Top Employers.

Badanie pokazuje związek między planowaniem sukcesji a istnieniem zdefiniowanej ścieżki kariery w organizacji. Polska i Hiszpania znajdują się w czołówce krajów, w których najczęściej obsadza się stanowiska dzięki sukcesji wewnętrznej. Mimo stosunkowo niewielkiej popularności programów sukcesji wewnętrznej, Wielka Brytania zajęła pierwsze miejsce. Do najczęściej stosowanych przez Top Employers działań należą: szkolenia, przygotowujące pracowników do objęcia wyższego stanowiska (94% Top Employers), regularny przegląd stanowisk wyższego szczebla oraz stworzenie oficjalnego planu sukcesji. Obsadzanie stanowisk w drodze rekrutacji wewnętrznej może do pewnego stopnia stanowić rozwiązanie trudności związanych z niedoborem specjalistów na rynku pracy. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w Holandii, Belgii i Szwajcarii, gdzie aż 75% firm przewiduje w najbliższym roku braki na stanowiskach przeznaczonych dla specjalistów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu