Perspektywiczna przyszłość PPP?

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz przygotowała obszerny raport „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce”. Wynika z niego m.in., że mechanizmy PPP są niedostatecznie wykorzystane do rozwoju infrastruktury branżowej. Szczegółowe wnioski nie napawają optymizmem, zapowiadają jednak stopniowy rozwój tej formuły w przyszłości.

Raport „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce” obejmuje okres dwóch i pół roku – od wejścia w życie ustawy o PPP i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (luty 2009 r.) do dnia 15 września 2011 r., kiedy to podpisano umowę o PPP dotyczącą budowy szpitala powiatowego w Żywcu. W tym czasie ogłoszono jedynie 13 postępowań z sektora ochrony zdrowia, dotyczących ośmiu projektów, co stanowiło ok. 10% wszystkich postępowań PPP w Polsce. Większa liczba postępowań wynika z faktu, że niektóre z nich ogłaszane były kilkukrotnie. Do tej pory zawarto cztery umowy PPP. W każdym przypadku prywatni inwestorzy odpowiedzialni są za projektowanie, budowę lub rozbudowę, utrzymanie i zarządzanie obiektami, a także udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Partnerstwo publiczno-prywatne może być efektywną metodą doinwestowania ochrony zdrowia i podnoszenia jakości usług medycznych. Jak na razie dostrzegły to jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego, a także pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Obecnie realizowane są 4 z planowanych 8 przedsięwzięć. Z informacji rynkowych wynika jednak, że projekty PPP w sektorze ochrony zdrowia przygotowywane są na terenie całego kraju.

Formuła PPP do tej pory najczęściej stosowana była w średnich i mniejszych gminach. Najmniejszą z nich była Kobylnica – gmina wiejska położona w północno – zachodniej części województwa pomorskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Słupska. Projekty w dużych miastach realizowały szpitale działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Szpital Wysokospecjalistyczny w Jaworznie był jedynym podmiotem, który ogłosił postępowanie dotyczące dwóch przedsięwzięć.

Wśród wykorzystywanych w postępowaniach możliwości wyłaniania inwestorów prywatnych oraz realizacji projektów PPP zdecydowanie dominują koncesje na roboty budowlane i koncesje na usługi – stanowią ponad 3/4 preferowanych metod. Aż w 7 postępowaniach dotyczących 5 przedsięwzięć planowaną formułą była koncesja na roboty budowlane.

Jednostki ogłaszające postępowania PPP stawiały potencjalnym inwestorom konkretne wymagania. Warunkiem udziału w postępowaniu było spełnienie określonych standarów ekonomicznych, czyli możliwość sfinansowania przedmiotu umowy, a także posiadanie ubezpieczenia OC. Narzucone były również wymogi techniczne, które dotyczyły doświadczenia w budowie obiektów o zbliżonych parametrach, dysponowania odpowiednimi zasobami ludzkimi oraz specjalistami niezbędnymi do realizacji projektu. Jeśli zaś chodzi o najczęściej stosowane kryteria oceny ofert, dotyczyły one czasu, na jaki zawarta miała być umowa oraz czasu realizacji inwestycji rozumianego jako termin wykonania prac budowlanych.

Wnioski płynące z raportu nie wykazują zadowalającego wykorzystania formuły partnerstwa publiczno – prywatnego. Dane prezentują bardzo powolne tempo wzrostu liczby projektów realizowanych w ramach PPP, pomimo że współpraca z prywatnymi inwestorami mogłaby stanowić odpowiedź na chroniczne problemy sektora ochrony zdrowia. Przyczyn niedostatecznego wykorzystania PPP autorzy raportu upatrują w wysokim stopniu formalizacji sektora ochrony zdrowia. Wskazują również na nieduży zasób wiedzy podmiotów publicznych i prywatnych na temat zasad realizacji projektów PPP oraz brak dobrych praktyk PPP i profesjonalnego zaplecza eksperckiego oraz instytucjonalnego dla tej formuły prawnej. Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz dostrzega jednak szeroki potencjał wykorzystania tej formuły w przyszłości, w tym w świetle przepisów nowej ustawy o działalności leczniczej, obowiązującej od lipca bieżącego roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu