Kontrole podatkowe będą międzynarodowe

Firma w USA czy w Azji nie uratuje Cię już przed wścibstwem urzędników skarbówki. Unia Europejska rozważa możliwość sprawnej i bieżącej wymiany informacji podatkowych z krajami spoza UE…

Podczas ostatniego spotkania Intra-European Organization of Tax Administration IOTA (europejskiej organizacji administracji podatkowych) w Malmo we wrześniu br. delegaci zastanawiali się nad możliwością wykorzystania struktur sieci wymiany informacji Eurofisc do wymiany informacji podatkowych z krajami spoza Unii Europejskiej. Jeżeli działania europejskiej administracji będą faktycznie zmierzać w tym kierunku, to możemy spodziewać się z jednej strony większego bezpieczeństwa w kontaktach pomiędzy kontrahentami z UE i spoza UE, z drugiej jednak strony nadzór fiskalny o charakterze ogólnoświatowym może naruszać podstawowe prawa jednostki do prywatności.

Warto przy tej okazji wspomnieć słowa Algirdasa Šemety, Komisarza UE do spraw podatków i unii celnej, który już w przemówieniu otwierającym czternaste Zgromadzenie Generalne IOTA 8 lipca zeszłego roku stwierdził: „W ramach polityki wzajemności w stosunkach z krajami trzecimi nalegamy, aby porozumienia handlowe zawierały w szczególności postanowienia wprowadzające praktyki dobrego rządzenia. Porozumienia w zakresie wymiany informacji podatkowych ogromnie zredukują problemy unikania opodatkowania poprzez raje podatkowe.”

Biorąc pod uwagę rozpoczęcie faktycznej działalności systemu Eurofisc, przemówienie komisarza UE z ubiegłego roku oraz tegoroczne obrady w Malmo, należy spodziewać się w najbliższym dziecięcioleciu powstania stabilnych struktur wymiany informacji podatkowych, szczególnie pomiędzy Europą i Ameryką, w ramach kontynentu europejskiego, a być może również w kontaktach z głównymi partnerami gospodarczymi UE w Azji i Afryce. Kontrole podatkowe zostaną znacząco umiędzynarodowione – podsumowuje sytuację Artur M. Brzeziński, doradca podatkowy i wydawca serwisu ePodatnik.pl.

Eurofisc to utworzona przez kraje członkowskie UE sieć służąca szybkiej wymianie informacji pomiędzy tymi krajami. Nie jest to kolejna agencja rządowa, ale zdecentralizowana sieć nie posiadająca osobowości prawnej, działająca na rzecz rozwoju i ułatwienia wielostronnej i zdecentralizowanej współpracy międzynarodowej, pozwalającej na szybką wymianę potrzebnych do działań informacji – a wszystko w celu zwalczania określonej kategorii nadużyć. W chwili obecnej kraje członkowskie wyłoniły swoich przedstawicieli, tzw. oficerów łącznikowych eurofisc i przystąpiły do tzw. obszarów roboczych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu