GEFCO rozszerza porozumienie o odpowiedzialności społecznej na 24 filie

GEFCO stosuje obecnie postanowienia Globalnego Korporacyjnego Porozumienia o Odpowiedzialności Społecznej w swoich 24 filiach. W trakcie prezentacji wyników za rok 2010, 20 czerwca GEFCO przedstawiło wiele działań podjętych przez spółki zależne w ramach Porozumienia. Przeprowadzone zostały 63 z 69 priorytetowych akcji, czyli 92% akcji przewidzianych na rok 2010, a pozostałe z nich są planowane na ten rok.

Po rozszerzeniu na Tunezję w roku 2010 oraz na Chiny i Łotwę w tym roku, Globalne Korporacyjne Porozumienie o Odpowiedzialności Społecznej zostało wdrożone w 24 firmach zależnych GEFCO.

Od momentu podpisania Porozumienia w roku 2006, GEFCO zrealizowało ponad 300 konkretnych akcji, z czego 63 w roku 2010.

Większość akcji została przeprowadzona na czterech kluczowych obszarach:

 • Zdrowie, bezpieczeństwo i warunki pracy
 • Szacunek dla podstawowych Praw Człowieka
 • Eliminacja dyskryminacji i promocja równych szans
 • Dialog społeczny

W maju 2010 Porozumienie zostało uzupełnione o klauzulę, w której GEFCO zobowiązuje się do wymagania większej odpowiedzialności od managerów w odniesieniu do: zdrowia pracowników w miejscu pracy ze szczególnym naciskiem kładzionym na kwestie psychologiczne i społeczne, takie jak stres w miejscu pracy i schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego; szanse personelu na znalezienie innego stanowiska pracy wraz z lepszym planowaniem przekształcania stanowisk pracy i zawodów; dialog społeczny; ilość informacji przekazywanych pracownikom o firmie i jej polityce dotyczącej ochrony środowiska.

W roku 2010 przeprowadzono wiele działań mających na celu promowanie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 • GEFCO Szwajcaria zorganizowało szkolenia poświęcone zapobieganiu wypadkom w miejscu pracy. Ten nowy program, obejmujący serię 10 szkoleń dla managerów i pracowników, zainicjował dialog o zdrowiu i bezpieczeństwie oraz pozwolił zidentyfikować około trzydziestu miejsc, które wymagają zmian, aby szybko zmniejszyć ryzyko wypadków w miejscu pracy.
 • W Belgii, przy współpracy z delegacją związkowców, ustanowiona została jednostka mająca zwalczać nadużywanie alkoholu i narkotyków. Przyświecają jej dwa cele: zapobieganie dysfunkcyjnemu zachowaniu w pracy wywołanemu spożyciem alkoholu lub zażywaniem narkotyków i wspieranie pracowników zwracających się o pomoc w uporaniu się z nałogiem.
 • Ukraina przeprowadziła pierwszą kampanię prewencyjną GEFCO przeciwko AIDS.
 • Włochy włożyły wiele wysiłku w ocenę stresu w miejscu pracy przy pomocy ankiety, wypełnionej przez prawie 75% pracowników. W rezultacie ankiety wprowadzono plany działania mające na celu promować komunikację pomiędzy managerami i pracownikami oraz zorganizować szkolenia dla zwiększenia szans pracowników na promocję.

Działania rozpoczęte w roku 2009 w celu promowania szacunku dla elementarnych Praw Człowieka były kontynuowane w roku 2010.

 • Hiszpania kontynuowała realizację umowy z roku 2009 o zapobieganiu przemocy domowej organizując serię rozmów i szkoląc czterech pracowników, aby mogli pomagać ofiarom radzić sobie z tym problemem.
 • Wzmocnione zostały procedury pozwalające pracownikom na ujawnianie wszelkich praktyk uważanych za naruszenie praw człowieka. System taki został wprowadzony w Maroko, podczas gdy w Niemczech wybrano i wyszkolono pracownika, który zajmuje się skargami dotyczącymi napastowania i dyskryminacji w pracy.
 • Argentyna wprowadziła pilotażowy plan mający na celu zintegrowanie osób niepełnosprawnych z innymi pracownikami, pomimo tego, że w kraju tym nie obowiązuje obecnie żaden formalny limit niepełnosprawnych pracowników.
 • GEFCO Brazylia wyposażyło managerów w przewodnik po rekrutacji, który zawiera listę dyskryminujących pytań, których nie wolno jest im zadawać w trakcie procesu rekrutacyjnego i który wyjaśnia jak przeprowadzać wywiady w możliwie jak najbardziej obiektywny sposób.
 • Francja szuka sposobów, aby zatrudniać więcej osób, które są z medycznego punktu widzenia niezdolne do wykonywania pracy, szczególnie poprzez poprawę ergonomiki ich miejsca pracy.

Wraz z międzynarodową ekspansją grupy, Porozumienie działa jako motywator do podejmowania działań i stanowi ważny punkt odniesienia.

Wdrażanie polityki promującej zdrowie i bezpieczeństwo pracy stanowiło ponownie główne zadanie GEFCO w tym roku. Firma przykłada coraz większą wagę do oferowania pracownikom najlepszych możliwych warunków pracy i pomagania im w utrzymaniu stanowisk pracy poprzez uczenie ich adaptacji, w szczególności do nowych wymogów.

Zostały wprowadzone ankiety i systemy umożliwiające zgłaszanie sugestii, aby dać pracownikom nowy sposób na wyrażanie swojej opinii.

Pomimo tego, że korporacyjna odpowiedzialność społeczna stanowi najważniejszą kwestię Porozumienia, zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, szczególnie w odniesieniu do certyfikatów ISO i zbioru danych dotyczących zużycia energii, zostało także uwzględnione w Porozumieniu w 2010 roku. Aby ułatwić realizację tych postanowień, wszystkie filie GEFCO otrzymały przewodnik po najlepszych praktykach w odniesieniu do kwestii ochrony środowiska.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu