Minister wesprze finansowo pomysłowych przedsiębiorców

Firmy działające na rynku nie mniej niż trzy lata mogą od 27 sierpnia br. starać się o pożyczkę od Ministra Skarbu Państwa. To korzystne finansowanie można przeznaczyć na nowe inwestycje.

Przedsiębiorca uzyska wsparcie finansowe, jeżeli planowana przez niego inwestycja pozwoli na utworzenie nowego lub rozbudowę istniejącego podmiotu, zasadniczą zmianę technologii produkcji, poprawę sposobu świadczenia usług czy poszerzenie asortymentu produkcji lub usług.

„Pomoc Ministra Skarbu Państwa może mieć m.in. formę pożyczki lub objęcia akcji albo udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym” – powiedziała Izabela Szramowska z LexisNexis Polska – „Oprocentowanie pożyczki będzie uzależnione od decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych” – dodaje. Przedsiębiorcy muszą jednak zapewnić wkład własny w kosztach realizacji celów wynoszący minimum 30% wartości inwestycji. Limit ten może zostać podniesiony w przypadku stwierdzenia poziomu zwiększonego ryzyka. W szczególnych przypadkach Minister może udzielić pomocy bez względu na wysokość wkładu.

„Wsparcie nie zostanie udzielone, jeżeli przedsiębiorca znajduje się np. w trudnej sytuacji ekonomicznej lub ubiega się o pomoc na restrukturyzację bądź też właśnie z niej korzysta” – dodaje Izabela Szramowska. Jeśli jednak wsparcie ma dotyczyć działań mających na celu bezpieczeństwo RP, Minister może znieść ograniczenia. Wielkość przedsiębiorstwa nie ma znaczenia przy udzielaniu pomocy.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy reguluje rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną (Dz. U. Nr 174 poz. 1040), które weszło w życie 27 sierpnia 2011.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu