Przejdź do treści

BIK oferuje system ułatwiający relacje pomiędzy bankami i przedsiębiorcami

Kolejne banki przystępują do systemu wymiany informacji o zobowiązaniach przedsiębiorców. Do końca roku w bazie prowadzonej przez Biuro Informacji Kredytowej znajdzie się już ponad 700 tys. informacji o podmiotach gospodarczych. Rozbudowa systemu nie tylko zwiększy ilość informacji zarówno pozytywnych jak i negatywnych, ale także przyczyni się do usprawnienia procedur i przyśpieszy proces udzielania kredytów.

W ostatnim czasie do wymiany informacji o zobowiązaniach przedsiębiorców przystąpiły trzy nowe banki: Bank BGŻ, Meritum Bank i największy bank – PKO Bank Polski.

– Dane znajdujące się w zasobach BIK stanowią istotne wsparcie zarówno dla sektora bankowego jak i samych przedsiębiorstw, a w konsekwencji i dla całej gospodarki. Korzyści wynikające z przystąpienia do systemu dotyczą zarówno banku, jak i jego klientów. – mówi Krzysztof Markowski, prezes Biura Informacji Kredytowej – Uproszczenie procedur podejmowania decyzji kredytowych, które umożliwia BIK, przekłada się na łatwiejszy dostęp do usług bankowych oraz większe zadowolenie klientów. – dodaje

Dzięki możliwości integracji informacji pochodzących z systemu SI BIK – Klient Indywidualny oraz SI BIK – Przedsiębiorca, możliwa jest pełna ocena wiarygodności i zdolności kredytowej. Warto bowiem pamiętać, że wielu klientów banków posiada, obok zobowiązań wynikających z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, dodatkowe zobowiązania jako konsument. A wtedy dodatkowe, korzystne znaczenie może mieć pozytywna historia kredytowa takiego klienta banku.

Szerokie korzystanie przez banki z systemu SI BIK Przedsiębiorca usprawni proces kredytowania działalności gospodarczej i tym samym zwiększy bezpieczeństwo banków. Przystąpienie do systemu kolejnych banków zwiększa jakość oceny ryzyka kredytowego i wiarygodności kredytowej przedsiębiorstw. Baza z informacjami o zobowiązaniach kredytowych przedsiębiorców daje też bankom zupełnie nowe narzędzia, zarówno do oceny wiarygodności i rzetelności, jak i budowania strategii produktowej wobec klientów biznesowych. Oprócz informacji o zobowiązaniach przedsiębiorców wobec banków, dzięki współpracy BIK z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor, możliwe jest sprawdzenie zaległych płatności firmy spoza sektora bankowego. – Upowszechnienie wymiany informacji o przedsiębiorcach skróci i usprawni proces udzielania kredytu firmom. Pozwoli na tworzenie lepszej oferty dla firm – mówi Krzysztof Markowski, prezes BIK.

– Przystąpienie do Systemu Informacji BIK – Przedsiębiorca jest korzystne zarówno dla Meritum Banku, jak i dla naszych klientów. Dla banku współpraca z BIK oznacza możliwość szybkiej i dokładniejszej niż dotąd weryfikacji kredytobiorców, co pozwala na sprawne realizowanie procedur kredytowych i obniżenie ryzyka kredytowego. – wyjaśnia Błażej Kochański, Członek Zarządu Meritum Banku. – Dla przedsiębiorców jest to z kolei bardzo ważny sygnał, że należy dbać o dobrą historię kredytową w BIK i pracować na nią. Trud włożony przez przedsiębiorców w rzetelną spłatę ich zobowiązań kredytowych przyniesie im w przyszłości korzyści w postaci szerszych możliwości finansowania działalności przez banki – dodaje.

Wiadomo, że główną siłą napędową polskiej gospodarski są firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy te często potrzebują największego wsparcia finansowego, w tym w formie kredytowanie, zwłaszcza w początkowym stadium swojej działalności.

Banki zaczynają dostrzegać, że nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorstwa są szansą na zbudowanie dobrego portfela kredytowego. Jak podaje Narodowy Bank Polski wzrasta odsetek banków deklarujących obniżkę marż na kredytach dla przedsiębiorstw. Niemal jedna trzecia banków oczekuje wzrostu popytu na kredyty krótkoterminowe ze strony małych i średnich przedsiębiorstw. Banki oczekują wzrostu popytu przede wszystkim w przypadku kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw oraz kredytów długoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jeśli tylko utrzyma się dobra koniunktura gospodarcza można będzie oczekiwać, że przeciętna jakość portfela kredytów dla przedsiębiorstw będzie się poprawiać.

Do tej pory BIK koncentrował się na wymianie informacji kredytowej o osobach fizycznych (konsumentów). Dzięki doświadczeniu zdobytemu w czasie tworzenia i obsługi tego systemu Biuro mogło przygotować nowy system zapewniający wymianę informacji o zobowiązaniach gospodarczą kredytowych przedsiębiorców. SI BIK – Przedsiębiorca oferuje możliwości związane z pozyskaniem danych o historii kredytowej przedsiębiorców, monitorowaniem sytuacji dłużników oraz udzielonych kredytów, pozyskaniem informacji gospodarczych poprzez dostęp do bazy danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz możliwością weryfikacji dokumentów w Systemie Dokumenty Zastrzeżone, prowadzonym przez ZBP.

Podstawową funkcjonalnością jaką oferuje system jest dostęp do informacji o przeszłych i aktualnych zobowiązaniach kredytowych zaciąganych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rolników, spółki osobowe, spółki kapitałowe oraz inne jednostki organizacyjne. Banki przy ocenie ryzyka kredytowego dokonują analizy wiarygodności kredytowej nie tylko wnioskodawców, ale także osób i podmiotów będących dostawcami zabezpieczeń. Dzięki możliwości integracji informacji zarówno o zobowiązaniach klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców możliwa jest łączna ocena wiarygodności i zdolności klienta występującego w dwóch rolach – jako konsumenta, spłacającego kredyty konsumpcyjne oraz przedsiębiorcę, który korzysta z kredytów gospodarczych. Stwarza to możliwość precyzyjnej oceny ryzyka kredytowego. Liczba klientów, którzy jednocześnie znajdują się w SI BIK – Klient Indywidualny oraz SI BIK – Przedsiębiorca wynosi obecnie 211 599).

Obecnie w systemie wymiany informacji o zobowiązaniach kredytowych przedsiębiorstw uczestniczy 8 banków, a zainteresowanie jego funkcjonowaniem stale rośnie. Raporty SI BIK Przedsiębiorca z powodzeniem mogą być wykorzystane w procesie kredytowym, a same raporty kredytowe związane z ubieganiem się przez dany podmiot o kredyt, znajdują swoje zastosowanie w procesach sprzedaży produktów bankowych oraz kreowaniu polityki sprzedażowej banku. Natomiast raporty monitorujące zapewniają dane niezbędne do obsługi udzielonych kredytów.