„Młodzi 2011” – edukacja dostosowana do potrzeb przedsiębiorców

Najważniejszym wnioskiem płynącym z raportu „Młodzi 2011”, przygotowanego przez zespół pod kierownictwem ministra Michała Boniego, jest konieczność dostosowania oferty rynku edukacyjnego do potrzeb pracodawców – uważa Krajowa Izba Gospodarcza.

Przedsiębiorcy od dłuższego czasu podkreślają, iż system edukacyjny nastawiony jest na generowanie absolwentów nieatrakcyjnych dla rynku pracy kierunków, których wiedza ma charakter w głównej mierze czysto teoretyczny. Sytuację tę może zmienić stała współpraca resortu edukacji z przedsiębiorcami w celu stworzenia modelu kształcenia kompetencyjnego.

KIG pozytywnie ocenia przedstawione w raporcie propozycje uelastycznienia regulacji dotyczących telepracy oraz wskazanie potrzeby tworzenia modelu przedsiębiorczości innowacyjnej. Wątpliwości budzi natomiast wiosek wskazujący na potrzebę usztywnienia regulacji dotyczących stosowania czasowy umów o pracę. Zdaniem ekspertów KIG, pozytywnych efektów nie przyniesie także wdrożenie rozwiązania zobowiązującego pracodawców do stabilniejszego zatrudniania w okresie postażowym. Może to w sposób istotny ograniczyć zainteresowanie przedsiębiorców tą formą aktywizowania młodych ludzi.

Pozytywnie na tworzenie nowych miejsc pracy wpłynąć może jedynie uelastycznianie przepisów prawa pracy w kierunku poszerzenia możliwości swobodnego zarządzania czasem pracy, czy też długością umów o pracę – uważa KIG.

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nie powinny być usztywniane. Zwiększenie poziomu zatrudnienia ludzi młodych uzależnione jest głównie od kondycji polskich przedsiębiorstw i polskiej gospodarki. W okresie wzrostu, z jakim mieliśmy do czynienia przed „kryzysem finansowym”, to pracownicy o odpowiednich kompetencjach kreowali warunki rynku pracy. Można więc wysunąć wniosek, iż najistotniejszym środkiem wsparcia rozwoju rynku pracy jest stworzenie odpowiedniego środowiska prawnego, w jakim funkcjonują przedsiębiorcy. Chodzi tu m.in. o redukcję ograniczeń biurokratycznych, a także wsparcie w dostępie do finansowania zewnętrznego, które pozwoli na zwiększenie nakładów inwestycyjnych, a tym samym skali działalności przedsiębiorstw.

Krajowa Izba Gospodarcza podkreśla, że zbadanie sytuacji młodych Polaków na rynku pracy powinno stać się istotna wskazówką do przygotowania strategii działań mających na celu stworzenie przyjaznego otoczenia prawnego dla tworzenia nowych miejsc pracy.