Pociąg Rozwoju Obszarów Wiejskich czyli PROW 312

Jednym z instrumentów polityki Unii Europejskiej jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. PROW 2007-2013, a zwłaszcza Działanie 312 Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw ma na celu gospodarczą poprawę konkurencyjności obszarów wiejskich.

Mikroprzedsiębiorcy nieustannie walczą, aby dotrzymać kroku swoim „wielkim” konkurentom. By jednak w tym biegu nie zostać w tyle, mogą skorzystać ze wsparcia – zamiast biec o własnych siłach, wsiąść do pociągu zwanego PROW 312. Co, i w jaki sposób należy zrobić, aby nie przegapić „odjazdu” unijnej dotacji, podpowiadają specjaliści z firmy doradczej DC Consultant Centrum Analiz i Ekspertyz Ekonomicznych.

Masz cel, ale nie wiesz jak do niego dotrzeć?

Zacznijmy od początku, czyli pomysłu. Niewątpliwie na początku naszej drogi musimy jasno i precyzyjnie zdefiniować, co zamierzamy osiągnąć. Środki, które chcemy uzyskać, mogą zostać przeznaczone na inwestycje takie, jak zakup narzędzi, materiałów, sprzętu komputerowego, oprogramowania, przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, opłaty za patenty, licencje czy zakup środków transportu. Kosztem kwalifikowalnym (czyli objętym wsparciem) może być nie tylko zakup środków trwałych, lecz także budowa, przebudowa, czy remont niemieszkalnych obiektów budowlanych. Wnioskodawca może liczyć na refundację kosztów poniesionych podczas realizacji inwestycji, jednak 20% dotacji pozyskać może w formie zaliczki. Należy jednak pamiętać, iż koszty kwalifikowane nie obejmują niektórych rodzajów wydatków, warto więc na samym początku zapoznać się z ich listą.

Pociągiem do dotacji, tylko którą klasą?

Działanie Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, przeznaczony jest dla mikroprzedsiębiorstw (takich, w których wielkość zatrudnienia nie przekracza 10 osób – łącznie z właścicielem). Warunkiem skorzystania z Programu jest miejsce zamieszkania (lub siedziba czy oddział w wypadku osoby prawnej) Beneficjenta na terenie gminy

  • wiejskiej,
  • miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Już na początkowym etapie drogi przychodzi czas na przystanek – decyzję, jakie narzędzia wykorzystamy ubiegając się o dotację. Możemy sami podjąć się tego wyzwania lub skorzystać z usług firm doradczych. Mikroprzedsiębiorcy zwykle nie są świadomi szansy, która kryje się w Działaniu 312 PROW. Ci już działający, mogą wzmocnić swój potencjał, a wchodzący dopiero na rynek, dzięki dotacjom rozwiną się, i zbudują rozpoznawalną markę znacznie szybciej. Niestety, nie wszyscy wnioskodawcy otrzymują dotację. Z reguły spowodowane jest to nie dopełnieniem wymogów formalnych – mówi Jacek Śledziński, Specjalista ds. Finansowania Przedsiębiorstw Sektora MŚP z DC Consultant Centrum Analiz i Ekspertyz Ekonomicznych.

Inwestycje w cel podróży

Pomoc przyznawana jest maksymalnie w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Beneficjent może uzyskać do 100 tys. zł. (dla 1 nowego miejsca pracy) do 200 tys. zł. (dla 2 nowych miejsc pracy) lub maksymalnie 300 tys. zł., (dla 3 nowych miejsc pracy). Minimalna wartość inwestycji natomiast to 20 tys. zł. Po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy do jednego z 16 oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Rozpoczyna się procedura oceny. Etapy weryfikacji wniosku obejmują ocenę kompletności i poprawności oraz zgodności z zasadami działania, ocenę techniczną i ekonomiczną, ewentualną wizytację w miejscu. Podczas procedury oceny kluczowe znaczenie ma prawidłowe sporządzanie dokumentów oraz terminowość ich składania do Agencji. Właśnie na tym etapie osoby, które same starają się o dofinansowanie mają wiele problemów. – mówi Szymon Cieśla, główny Analityk w DC Consultant. Korzystając z usług profesjonalnej firmy doradczej można być pewnym, że nie pojawią się nieścisłości, które mogą zdyskwalifikować wniosek.

Ostatnia prosta na drodze do dotacji

Po najdłuższej i najtrudniejszej części drogi przychodzi czas długiej prostej. Z założenia agencja rozpatruje bowiem wniosek w terminie ok. 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przyznawania pomocy w danym oddziale regionalnym ARiMR. Tak jest, ale często jedynie teoretycznie. W sytuacji pojawienia się nieprawidłowości, Agencja wzywa wnioskodawcę do poprawy, lub uzupełnienia wniosku. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, następnym krokiem jest podpisanie umowy. Podpisując ją, Beneficjent obliguje się do wypełnienia określonych w niej warunków – w ciągu 5 lat, do osiągnięcia celu operacji i jego zachowania, umożliwienia przeprowadzenia kontroli i informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie warunków umowy. Elementarną częścią umowy jest stworzenie zadeklarowanych miejsc pracy i utrzymanie ich przez 2 lata.

Bezpieczna droga?

Nikt nie lubi ponosić odpowiedzialności za popełnione błędy. Przedsiębiorcy często zapominają jednak o warunkach, na jakich została przyznana im pomoc. Wtedy pojawiają się kolejne problemy. Oczywiście można je łatwo ominąć. Działanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest działaniem długofalowym i bardzo czasochłonnym. Usługi firm doradczych zwykle nie ograniczają się do pomocy w wypełnieniu wniosku czy dopilnowaniu terminowości konkretnej sprawy. Specjaliści często doradzają, jakie należy podjąć kroki, aby realizować wytyczone na początku drogi cele i cieszyć się sukcesem u jej kresu – mówi Jacek Śledziński z DC Consultant. Pamiętać warto o tym, że firmy doradcze, oprócz standardowego doradztwa w zakresie sporządzania dokumentacji, mogą skutecznie podpowiedzieć jakie rodzaje działalności wykorzystać, by zdobyć dodatkowe środki. Takiej szansy nie warto lekceważyć.

Szeroka kampania promocyjna wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród przedsiębiorców objętych programem. W ramach działania PROW 2007-2013 uruchomiono 23 działania, których efektem jest podjęcie około 900 inwestycji. W 2010 roku 385 przedsiębiorców uzyskało pomoc z Programu PROW 312. Lada dzień mamy poznać szczegóły: termin ogłoszenia, oraz długość trwania naboru. Póki co nie wiadomo jak tym razem będą kształtowały się dane dotyczące pozyskiwanych dotacji. Jedno wiadomo już teraz – warto zainteresować się tym, co jeszcze może zaoferować nam Działanie 312 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, bo może to być ostatni pociąg do sukcesu, do którego uda im się jeszcze wskoczyć.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu