Postępowanie egzekucyjne w Polsce zostaje odroczone

W dniu dzisiejszym spółka GN otrzymała oficjalne zawiadomienie z Sądu Okręgowego w Warszawie, datowane na dzień 22 lipca 2011 r. Zgodnie z przewidywaniami, zawiadomienie to stwierdza, iż wszczęcie postępowania egzekucyjnego w Polsce przeciwko spółce TPSA zostało odroczone.

Postępowanie zostało odroczone do momentu wydania ostatecznej decyzji, od której nie przysługuje odwołanie, w sprawie toczącej się przed sądem austriackim, w której to TPSA zaskarżyła orzeczenie sądu arbitrażowego. Ostatnie posiedzenie Sądu Gospodarczego w Wiedniu w tej sprawie zostało zaplanowane na dzień 8 września 2011 r.

Anders Boyer, Dyrektor Finansowy (CFO) spółki GN Store Nord powiedział: „Uznajemy, iż Sąd Okręgowy w Warszawie swoją dzisiejszą decyzją podkreślił wagę sprawy toczącej się przed sądem w Austrii. W naszym przekonaniu potwierdza to, że gdy sądy austriackie odrzucą bezpodstawną skargę TPSA, tak jak Przewodniczący Federalnej Izby Gospodarczej Austrii odrzucił trzy skargi TPSA na sędziów sądu arbitrażowego, Sąd Okręgowy w Warszawie wykona wyrok austriackiego sądu arbitrażowego z dnia 3 września 2010 r. Co więcej, nie wolno zapominać iż do czasu wykonania wyroku, narosłe odsetki należne DPTG wraz z dodatkowymi kosztami sądowymi oraz wynagrodzeniem prawników dla TPSA i jej udziałowców zdecydowanie wzrosną”.

Zarys sytuacji

Spółka GN Store Nord uczestniczy w postępowaniu arbitrażowym przeciwko spółce Telekomunikacja Polska S.A (TPSA) za pośrednictwem swojej spółki zależnej – DTPG I/S, w której ma 75% udziałów. Spór dotyczy określenia natężenia ruchu odbywającego się za pośrednictwem światłowodowego systemu telekomunikacyjnego NSL w Polsce. Spółka DPTG ma prawo do 14,8% zysków netto z systemu NSL z lat 2004-2009 r. Postępowanie jest prowadzone przed Sądem Arbitrażowym z siedzibą w Wiedniu, Austria.

Postępowanie arbitrażowe przeciwko TPSA wynikające z braku podziału zysków przez tę spółkę, o których mowa powyżej, zostało wszczęte na wniosek DPTG w 2001 r. W dniu 3 września 2010 r. sąd arbitrażowy przyznał spółce DPTG odszkodowanie w wysokości ok. 2,9 mld DKK za okres od 1994 do połowy 2004 r. Pomimo, iż orzeczenie to jest ostateczne i wiążące, TPSA nie wypłaciło DPTG należnej mu kwoty w terminie 14 dni wyznaczonym przez sąd arbitrażowy, tak więc należność ta nadal pozostaje niezapłacona. Do momentu zapłaty będą naliczane odsetki w wysokości 6% rocznie.