Przejdź do treści

Prognozy rynku rosną dzięki dużym kontraktom

Tagi:

W roku 2010 w sektorze publicznym suma wartości 500 największych kontraktów informatycznych wyniosła blisko 3,5 mld zł i była mniej więcej dwukrotnie wyższa od tej z 2009 roku. Przeprowadzona przez DiS analiza tak dużej liczby zamówień publicznych dotyczących informatyki była konieczna ze względu na ich wagę dla prognoz rynkowych na najbliższe lata. 

Przez kilka ostatnich lat do zbadania głównych tendencji wśród największych kontraktów IT sektora publicznego wystarczał przegląd 200 zdarzeń tego typu. W latach 2006-2009 największy z badanych kontraktów opiewał zazwyczaj na kwotę liczoną na poziomie poniżej 200 milionów złotych, najmniejszy (dwóchsetny) przeważnie zaś nie przekraczał miliona złotych.

W roku 2010 te typowe relacje uległy znacznym zmianom. Wartość największego kontraktu przekroczyła 400 mln zł, zaś wartość dwóchsetnego wynosiła jeszcze ok. 2,5 mln zł, to jest trzykrotnie więcej niż przeciętna wartość dwóchsetnego w poprzednich latach.

Tak duże kwoty kontraktów i ich nie spotykana w poprzednich latach obfitość spowodowały, iż w opublikowanym właśnie raporcie DiS konieczne było zwiększenie liczebności badanej próby aż do 500. Dopiero w tym ujęciu wartość najmniejszego z nich znalazła się z powrotem na poziomie trochę poniżej 1 mln zł.

Wartość 500 badanych kontraktów wpłynie na bieg wydarzeń na polskim rynku IT w najbliższych 2-3 latach. Wiele bowiem z badanych umów zawieranych było właśnie na taki okres. Pod względem regionalnym struktura dużych kontraktów wykazuje znaczącą koncentrację na umowach ogólnopolskich. Zamówienia centralne, ogólnokrajowe, w 2010 r. dotyczyły 257 kontraktów, których łączna wartość osiągnęła 2,8 mld zł, a zatem 82,2% wartości ogółu badanych zamówień. Pozostałe 229 zamówień stanowiły kontrakty lokalne, przy czym ich łączna wartość wyniosła niecałe 550 mln zł. W roku 2010, przy badanej sumie zamówień publicznych równej niemal 3,5 mld zł, wydatki kapitałowe (CAPEX) stanowiły prawie 63% wartości umów, zaś koszty eksploatacyjne (OPEX) pozostałe 37%.

W roku 2010, jak co roku, istotnym przeobrażeniom uległa lista największych inwestorów w IT. W badanym zestawie 500 kontraktów pięcioma największymi zleceniodawcami okazali się: ZUS, MSWiA, ARiMR, GUS oraz sektor ochrony zdrowia.

Podwojenie wartości 200 największych kontraktów sektora publicznego w roku 2010 (względem roku 2009) stanowi dla dostawców informatyki dobry prognostyk na pracowity rok 2011, a może i następne dwa.

źródło/autor: DiS