Centrum Klima – dofinansowanie na rozwój eksportu

Centrum Klima – wiodący na rynku polskim oraz liczący się w Europie producent i dystrybutor systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – uzyskała 200 tys. zł dotacji z unijnego programu „Paszport dla eksportu”. Pozyskane środki spółka przeznaczy na rozwój działań eksportowych, udział w międzynarodowych targach m. in. MCE w Mediolanie, ISH we Franfurcie i Nordbygg w Sztokholmie oraz pozyskiwanie nowych partnerów na rynkach zagranicznych. Jest to kolejne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej uzyskane przez Centrum Klima.

Program unijny „Paszport dla eksportu” przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji działających na rzecz rozwoju gospodarczego. Jego celem jest wzmocnienie krajowej gospodarki, przez promocję polskich przedsiębiorstw, jako atrakcyjnych partnerów biznesowych. Centrum Klima ze swoją ofertą produktową jest już obecna w 36 krajach. Udział eksportu w przychodach firmy wyniósł w 2010 roku 27,6%, a docelowo ma wzrosnąć do 45%. Pozyskanie dofinansowania z programu pozwoli spółce na dalszy rozwój działalności eksportowej i umocnienie pozycji na aktualnych rynkach zbytu.

„Niejednokrotnie korzystaliśmy już z dofinansowań przykładowo na rozwój infrastruktury produkcyjnej oraz wdrożenie zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Otrzymanie dotacji z programu „Paszport dla eksportu” umożliwi nam dalszy dynamiczny rozwój działań eksportowych, tak ważnych dla naszej spółki. Eksportowane na zagraniczne rynki produkty osiągają nawet czterokrotnie wyższe marże niż te na rynku krajowym. Rozszerzanie tej gałęzi działalności ma, więc bezpośrednie przełożenie na osiągane przez nas wyniki finansowe” – mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.

W 2010 roku udział eksportu w przychodach zwiększył się do 27,6%, z poziomu 23% osiągniętych w 2009 roku.  Istotny wzrost udziału eksportu w przychodach Centrum Klima jest efektem systematycznego rozwoju współpracy zagranicznej. W 2010 roku spółka weszła na rynki Austrii, Chorwacji, Wysp Owczych, Maroka, Szwajcarii i Turcji. Centrum Klima nawiązała także współpracę z nowymi kontrahentami ze Szwecji, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Bułgarii, Holandii, Rumunii, Estonii, Wielkiej Brytanii, Czech, Belgii, Finlandii, Danii czy też Portugalii.

W związku z dynamicznym rozwojem handlu zagranicznego Zarząd Centrum Klima w 2010 roku wyodrębniła w ramach działu handlowego oddzielną jednostkę odpowiedzialna za współpracę z kontrahentami zagranicznymi. Prowadzona przez spółkę aktywna polityka eksportowa – wsparta przez rozbudowywanie oferty produktowej, zwiększanie skali produkcji oraz dotację z programu „Paszport dla eksportu” – zapewni firmie dalsze systematyczne rozszerzanie relacji handlowych również na rynkach zagranicznych.

Zgodnie ze strategią spółki, Zarząd Centrum Klima rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za 2010 rok w wysokości, 0,45 zł na akcję spółki. Przyjęcie uchwały w tej sprawie przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki oznaczać będzie przekazanie na ten cel około 58% zysku netto za 2010 rok czyli w przybliżeniu 3,83 mln złotych.

Dotacje unijne pozyskane przez Centrum Klima w ramach działań rozwojowych w okresie 2007-2010:

  • 2010 rok: umowa na dotację z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Dotacja na sfinansowanie wdrożenia systemu informatycznego klasy ERP w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności Centrum Klima S.A. przez wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP. – kwota projektu 1 418 tys. PLN, kwota przyznanej dotacji wynosi 709 tys. PLN.
  • 2008 rok: umowa z PARP na dofinansowanie projektu „Wdrożenie nowej technologii produkcji kanałów i kształtek z blachy stalowej”, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006. Działanie 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw – kwota projektu 835 tys. PLN, kwota dotacji 705 tys. PLN otrzymana w 2009.
  • 2008 rok: umowa z PARP na dofinansowanie projektu „Oferta publiczna Centrum Klima S.A. drogą do pozyskania kapitału na rozwój działalności przedsiębiorstwa”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.3: Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP – kwota projektu 1 340 tys. PLN, kwota dotacji 670 tys. PLN otrzymane w dwóch ratach: 178 tys. PLN w 2009 i 492 tys. PLN w 2010.
  • 2007 rok: umowa z RIF na dofinansowanie projektu „Zakup nowoczesnej maszyny do produkcji kanałów Spiro” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje – kwota projektu 830 tys. PLN, kwota dotacji 415 tys. PLN otrzymana w dwóch ratach 163 tys. PLN w 2007 i 252 tys. PLN w 2008.

Uczestnictwo w programach finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jest jednym z istotnych założeń strategii rozwoju Centrum Klima. Szacuje się, że łączny udział środków unijnych w inwestycjach – związanych m.in. z rozbudową parku maszynowego oraz dofinansowaniem debiutu firmy na rynku równoległym GPW – wyniósł od 2007 roku do chwili obecnej prawie 2,7 mln zł.