Przejdź do treści

Rozpocznij oszczędzanie od audytu optymalizacyjnego

W ofercie BuildDesk Polska pojawił się audyt optymalizacyjny – nowa usługa, która polega na przeprowadzeniu kompleksowej analizy obiektu w celu zaproponowania najlepszego pod względem funkcjonalnym i ekonomicznym rozwiązania w zakresie gospodarki energią cieplna, elektryczną, wodną oraz innymi mediami wykorzystywanymi w obiekcie.

Audyt optymalizacyjny został podzielony na kilka etapów realizacji, umożliwiając tym samym elastyczność podejmowanych decyzji oraz zapewniając większy komfort współpracy. Po otrzymaniu wstępnej deklaracji od zlecającego, następuje otwarcie projektu oraz ustalone zostają oczekiwania w zakresie efektywności energetycznej. – Podczas takiego spotkania audytor odpowiada na wszelkie pytania i rozwiewa wątpliwość dotyczące procedur dokonywanych analiz. Podpisywana jest również umowa o zachowaniu poufności, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa przy dzieleniu się informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia rzetelnego audytu optymalizacyjnego – mówi Piotr Pawlak, dyrektor zarządzający BuildDesk Polska.

Wykonanie „skanu energetycznego” obiektu, czyli analiza umożliwiająca ocenę kierunków uzyskania oszczędności jest nazywana preaudytem. Na podstawie m.in. umów taryfowych z dostawcami mediów i wizji lokalnej, szacowane są efekty możliwe do osiągnięcia po przeprowadzeniu działań weryfikujących. Raport wstępny, który jest wynikiem przeprowadzonego na tym etapie audytu wstępnego, pozwala na ocenę energochłonności obiektu oraz stanu technicznego elementów wpływających na efektywność energetyczną. Zawarte w dokumencie informacje zawierają również propozycje etapów wprowadzania działań optymalizacyjnych.

W przypadku podjęcia po preaudycie, decyzji o przeprowadzeniu właściwego audytu optymalizacyjnego, budynek poddany zostaje szczegółowym analizom. Na tym etapie niezbędna jest ścisła współpraca z osobami, które mogą udzielić pełnej informacji o specyfice procesów technologicznych i funkcjonalności obiektu. Owocem takiej kooperacji jest raport końcowy, który zawiera szczegółową analizę audytowanego obiektu pod względem efektywności energetycznej. – Raport uwzględnia także analizy i obliczenia wskazujące określone działania modernizacyjne, mające na celu redukcję zużycia mediów oraz propozycje zmian taryf ich dostawców. Kładąc szczególny nacisk na energię odnawialną, przedstawiona zostaje także oferta możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii – dodaje Pawlak.

Dzięki bliskiej współpracy firmy BuildDesk z doświadczonym partnerem, specjalistą w projektowaniu i optymalizacji instalacji i technologii w obiektach komercyjnych i przemysłowych, audyt optymalizacyjny stanowi kompleksową analizę efektywności energetycznej oraz wykorzystania mediów w obiekcie. Usługi, które tak jak audyt optymalizacyjny, są odpowiedzią na indywidualne zapotrzebowania klienta, cieszą się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców, stanowią bowiem źródło wskazania potencjalnych oszczędności kosztów eksploatacji danego obiektu.