FERRO przejmuje NOVASERVIS

  • by

Spółka FERRO, drugi największy gracz na polskim rynku armatury oraz komponentów instalacji sanitarnych i grzewczych zawarła umowę nabycia 100% akcji spółki NOVASERVIS, lidera na czeskim rynku oraz drugiego gracza na słowackim rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej. Strony uzgodniły wartość przedsiębiorstwa NOVASERVIS na poziomie 1 175,0 milionów czeskich koron. Cena nabycia będzie równa wartości przedsiębiorstwa poddanej określonym korektom, w tym korekcie o wartość zadłużenia finansowego netto NOVASERVIS, na warunkach przewidzianych w umowie sprzedaży akcji. 

FERRO planuje sfinansować transakcję środkami pochodzącymi z emisji akcji (ok. 85-95 mln zł) i obligacji (ok. 50 mln zł) oraz z kredytu bankowego. Finalizacja transakcji jest więc uzależniona od skutecznego pozyskania ww. finansowania. Zgodnie z umową nabycia NOVASERVIS, przewidywany termin zamknięcia transakcji to 8 kwietnia 2011 r.

W wyniku transakcji powstanie wiodący podmiot w segmencie techniki sanitarnej i instalacyjnej w regionie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w ujęciu pro forma Grupy FERRO, z uwzględnieniem NOVASERVIS, wyniosłyby w 2010 r. 268 mln złotych, skonsolidowany zysk EBITDA w ujęciu pro forma 39,5 mln zł, natomiast skonsolidowany zysk netto w ujęciu pro forma wyniósł 25,3 mln zł. W 2010 r. łączna sprzedaż Grupy, z uwzględnieniem NOVASERVIS, to ok. 1,5 mln sztuk baterii oraz ponad 8 mln zaworów.

Przeniesienie własności oraz zapłata ceny nabycia 100% akcji NOVASERVIS zostały uzależnione od ziszczenia się szeregu warunków zawieszających, w tym w szczególności:

  • pozyskania przez Spółkę wystarczających środków finansowych z emisji obligacji i akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki,
  • pozyskania finansowania bankowego przeznaczonego na zapłatę części ceny nabycia 100% akcji NOVASERVIS oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia NOVASERVIS
  • zawarcia umów z członkami zarządu NOVASERVIS dotyczących sprawowania przez nich funkcji członków zarządu.

 

„Przejęcie NOVASERVIS to kolejny krok w realizacji naszej strategii rozwoju, która zakłada m.in. konsekwentną ekspansję na rynkach zagranicznych. W ramach transakcji nabywamy spółkę będącą liderem rynku baterii sanitarnych w Czechach oraz drugim rynkowym graczem na Słowacji. Dzięki temu FERRO będzie jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej pod względem wielkości sprzedaży baterii. Przejęcie znacznie ułatwi nam również ekspansję w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, np. w Rumunii, gdzie obie spółki włożyły dotychczas niezależnie sporo wysiłku przygotowując się do wejścia na ten perspektywiczny rynek. FERRO i NOVASERVIS będą kontynuowały dynamiczny rozwój istotnie zwiększając skalę działalności, prowadząc działania ukierunkowanie na sprzedaż produktów komplementarnych (cross-selling), rozszerzając działalność operacyjną na nowe rynki i jednocześnie podnosząc rentowność całej Grupy FERRO. Cieszymy się również z możliwości współpracy z kierownictwem NOVASERVIS, które ma bardzo duże doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje w branży. Jestem przekonana, że wspólnie przyczynimy się do dalszego rozwoju działalności zintegrowanej już organizacji” – powiedziała Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO.

„Widzimy znaczące możliwości realizacji szeregu synergii, m.in. cross-sellingu naszych produktów, zaopatrzenia oraz logistyki, co może wpłynąć na obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności funkcjonowania połączonych organizacji. Dzięki zwiększeniu skali działalności, będziemy w stanie bardziej efektywnie konkurować w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz zdobywać nowe rynki. Wspólnie z kierownictwem FERRO opracowaliśmy już wstępny plan określający sposób integracji obu podmiotów i pozwalający w najbardziej efektywny sposób wykorzystać mocne strony obu firm” – powiedział Petr Schreier, Dyrektor Generalny NOVASERVIS.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej inwestycji w NOVASERVIS. W ciągu ostatnich pięciu lat spółka konsekwentnie rosła, wzmacniając pozycję rynkową na rynkach, na których była obecna, z sukcesem zdobywając nowe rynki oraz w przemyślany sposób poszerzając swoją ofertę. Jesteśmy pełni uznania dla pracy wykonanej przez kierownictwo NOVASERVIS. Gratuluję Ferro dokonanej inwestycji i życzę zespołom kierowniczym obu spółek powodzenia w dalszym rozwijaniu połączonej grupy” – powiedział Floris Vansina, Dyrektor Zarządzający KBC Private Equity.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu