Znaczący wzrost zainteresowania obligacjami detalicznymi w lutym 2011 r.

Wzrost oprocentowania wszystkich rodzajów obligacji detalicznych Skarbu Państwa, przyniósł w lutym wyraźny efekt w postaci znaczącego wzrostu zainteresowania tą formą lokowania kapitału. Inwestorzy indywidualni, do których kierowane są detaliczne papiery skarbowe, wydali na nie w ubiegłym miesiącu ponad 256 mln złotych. Było to o 133 proc. więcej niż w styczniu bieżącego roku, gdy obowiązywało jeszcze poprzednie – niższe – oprocentowanie.

W lutym 2011 roku, nastąpiło wyraźne ożywienie na rynku obligacji detalicznych. Wzrost oprocentowania tych papierów skarbowych sprawił, że w ubiegłym miesiącu inwestorzy indywidualni, do których adresowana jest oferta Ministerstwa Finansów, kupili o 133 proc. więcej obligacji detalicznych niż w styczniu 2011 roku. Jednocześnie był to najlepszy wynik sprzedaży od marca ubiegłego roku.

 

W ubiegłym miesiącu inwestorzy wybierać mogli tradycyjnie pomiędzy czterema rodzajami obligacji detalicznych Skarbu Państwa, na które wydali łącznie 256,25 mln PLN. W ofercie znalazły się obligacje; dwuletnie z serii DOS0213, trzyletnie z nowej serii TZ0214, czteroletnie z serii COI0215 i dziesięcioletnie z serii EDO0221 – wszystkie z nowym, wyższym oprocentowaniem. Wśród nich największym zainteresowaniem cieszyły się obligacje dwuletnie, których sprzedano 962 269 sztuk za kwotę 96,23 mln PLN. Pod względem zainteresowania, na drugim miejscu uplasowały się obligacje dziesięcioletnie – inwestorzy indywidualni kupili 707 128 sztuk „dziesięciolatek” za sumę 70,71 mln PLN. Następne w kolejności były trzyletnie detaliczne papiery skarbowe – 540 915 sprzedanych obligacji za kwotę 54,1 mln PLN, oraz obligacje czteroletnie, których sprzedano 352 236 sztuk, za kwotę 35,22 mln PLN.

 

 

Obligacje detaliczne Skarbu Państwa, oferowane indywidualnym inwestorom, to nie tylko uważana za najbezpieczniejszą na rynkach finansowych forma lokowania kapitału, ale także gwarancja atrakcyjnego oprocentowania. Do tego dochodzą jeszcze gwarancje Skarbu Państwa, który zapewnia całym swoim majątkiem wypłatę wkładu inwestycji wraz z narosłymi odsetkami. Wśród obligacji detalicznych szczególnie korzystnie prezentuje się inwestycja w „dziesięciolatki”. Inwestorów przyciąga do tych papierów wartościowych wysokie oprocentowanie, oraz możliwość (dzięki inwestowaniu za pośrednictwem Indywidualnego Konta Emerytalnego „Obligacje”) zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych.

– Inwestorzy szukający bezpiecznych zysków na wysokim poziomie na pewno powinni przyjrzeć się bliżej możliwościom inwestowania w obligacje detaliczne Skarbu Państwa, szczególnie obecnie, gdy ich oprocentowanie znacznie wzrosło – uważa Anna Suszyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. – Obligacje detaliczne oferują szerokie spektrum możliwości inwestycyjnych, zarówno pod względem czasu trwania inwestycji, jak również oprocentowania. Dodatkowo, gwarancją Skarbu Państwa objęty jest nie tylko wkład finansowy, ale także naliczone odsetki – dodaje Anna Suszyńska.

Szczegóły sprzedaży:

 

Obligacje dwuletnie

W lutym 2011 r. sprzedano 962 269 obligacji detalicznych z serii DOS0213. Było to o 38,87 proc. więcej niż miesiąc wcześniej (sprzedano wówczas 692 947 sztuk „dwulatek”).

Pod względem ilości transakcji i liczby nabytych obligacji „dwulatki” cieszyły się niemal takim samym zainteresowaniem kobiet, jak i mężczyzn. Najwięcej sprzedano ich w pakietach liczących od 100 do 500 sztuk. Poprzez e-kanały (Internet, konto Inteligo, telefon) nabyto w lutym 2011 r. 65 644 szt. obligacji dwuletnich. Najwięcej zaś kupiono ich w województwach; mazowieckim (gdzie sprzedano aż 248 043 szt.) i wielkopolskim (108 912 szt.).

Roczne oprocentowanie obligacji dwuletnich w lutym 2011 r. wynosiło 4,5 proc.

 

Obligacje trzyletnie

Luty 2011 r. był pierwszym miesiącem nowej emisji „trzylatek” (emitowanych w cyklach trzymiesięcznych). Ten typ detalicznych papierów dłużnych cieszył się największą popularnością w województwie mazowieckim, gdzie sprzedano 111 181 szt. „trzylatek”. W lutym 2011 roku, mężczyźni kupili dwukrotnie więcej obligacji trzyletnich niż kobiety (tendencje te uległy odwróceniu w stosunku do stycznia 2011 roku, gdy to kobiety zainwestowały więcej w „trzylatki”). Najwięcej kupiono ich w średnich i dużych pakietach liczących ponad 100 sztuk.

W lutym 2011 r. roczne oprocentowanie obligacji trzyletnich wynosiło 4,07 proc.

 

Obligacje czteroletnie

Najwięcej „czterolatek” sprzedano w województwach: mazowieckim (86 960 szt.), pomorskim (27 403 szt.), kujawsko-pomorskim (24 823 szt.) oraz śląskim (23 665 szt.). Natomiast poprzez e-kanały (Internet, konto Inteligo, telefon) sprzedano łącznie 53 497 szt. W całym kraju, inwestorzy kupili 352 236 szt. obligacji czteroletnich za sumę 35,22 mln PLN i było to o 226 proc. więcej niż w styczniu 2011 roku. Większość z nich została kupiona w dużych pakietach, liczących ponad 500 szt. Większość kupujących stanowili mężczyźni (198 258 szt. nabytych „czterolatek” wobec 148 978 szt.).

Oprocentowanie roczne obligacji czteroletnich w lutym 2011 r. wynosiło 5 proc.

 

Obligacje dziesięcioletnie

W lutym 2011 r. inwestorzy nabyli 707 128 sztuk „dziesięciolatek” i było to o 141 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. Z tej sumy poprzez e-kanały (Internet, konto Inteligo, telefon) nabyto 108 350 szt. „dziesięciolatek”. Ogólnie, najwięcej sprzedano ich w województwach; mazowieckim (158 496 szt.) i wielkopolskim (116 923 szt.). Choć zdecydowana większość „dziesięciolatek” została kupiona w dużych, liczących powyżej 1000 szt. pakietach, to najwięcej transakcji zlecono na zamówienia małe, nie przekraczające 100 obligacji. Dziesięciolatki, jako jedyne obligacje skarbowe, mogą być kupowane w ramach Konta IKE Obligacje. Inwestowanie poprzez Indywidualne Konto Emerytalne oznacza, że zysk z inwestycji w obligacje skarbowe nie podlega opodatkowaniu od zysków kapitałowych przy spełnieniu warunków ustawowych.

Oprocentowanie roczne obligacji dziesięcioletnich w lutym 2011 r. wynosiło 5,75 proc.

 

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu