Przejdź do treści

Podsumowanie obrotów energią elektryczną na rynkach Towarowej Giełdy Energii w lutym 2011 r.

Łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii wyniósł 3,207 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 42,66% (2,248 TWh w styczniu 2011). To kolejny udany miesiąc na rynkach TGE

Rynek Dnia Następnego (RDN)

Obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł w lutym 2011 1,363 TWh. Stanowi to spadek miesiąc do miesiąca o 6,95% i wzrost rok do roku aż o 226,39%. Średnie dzienne obroty ukształtowały się na poziomie 48,7 tys. MWh przy minimum 33,6 tys. MWh i maximum 85,3 tys. MWh.

Luty pokazał, że rynek bazowy dla energii elektrycznej jakim jest RDN wciąż umacja swoją pozycję na hurtowym rynku energii w Polsce. Obroty dla doby dostawy 26.02.2011 okazały się rekordowymi w całej ponad 10. letniej historii tego parkietu – wyniosły 85,3 tys. MWh

Wciąż rosnące obroty mają olbrzymie znaczenie w procesie integracji polskiego rynku energii z rynkami ościennymi. Dzięki silnemu rynkowi bazowemu Towarowa Giełda Energii staje się aktywnym uczestnikiem liberalizacji rynku energii w Europie Środkowej i Wschodniej i partnerem w projektach integracji europejskich rynków energii.

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w lutym 2011 roku wyniósł 1,844 TWh. Stanowi to wzrost miesiąc do miesiąca o 135,60% i wzrost rok do roku aż o 3 772,04%.

Wzrost obrotów w lutym i udział poszczególnych kontraktów w łacznych obrotach dla tego miesiąca pokazuje, że Członkowie TGE kontynuują kontraktację na dostawy w kolejnych miesiącach br. i rozpoczynają na rok 2012. Najbardziej płynnym kontraktem był kontrakt marcowy o profilu dostawy energii elektrycznej BASE (dostawa we wszystkich godzinach doby) – BASE_M-03-11. Łączny obrotót na tym kontrakcie wyniósł 642,70 tys. MWh (865 MW), średnia cena ukształtowała się na poziomie 184,28 PLN/MWh. Następnym w kolejności pod względem obrotów był kontrakt z dostawą energii w całym roku 2012 – BASE_Y-12. Łączny obrotót na tym kontrakcie wyniósł 483,12 tys. MWh (55 MW), średnia cena ukształtowała się na poziomie 199,21 PLN/MWh.

Biorąc pod uwagę wykonanie kontraktów dla danej godziny doby dostawy energii elektrycznej udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniósł w lutym 2011 roku średnio 57,53% przy minimum 40,81% i maksimum 77,76%.