Novainvest S.A. wzmacnia Grupę o spółkę doradczą

Novainvest S.A. – podmiot dominujący Grupy Kapitałowej skupiającej spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT – poinformował, iż został znaczącym udziałowcem spółki Sontellian Capital sp. z o. o., nabywając jej 4.985 udziałów o łącznej wartości nominalnej 498 500 złotych. Cena nabycia wyniosła 2 mln złotych.

Tym samym w rękach Novainvest S.A. znalazło się 99,7 procent udziałów w kapitale zakładowym spółki. Jednocześnie, w dniu 9 marca br. odbyło się NWZA Sontellian Capital, które zdecydowało o zmianie nazwy firmy na Nova Capital sp. z o. o.

Sontellian Capital Sp. z o.o. jest spółką doradczo-inwestycyjną specjalizującą się w przeprowadzaniu złożonych transakcji finansowych na rynkach kapitałowych, wycenie przedsiębiorstw, doradztwie przy transakcjach typu M&A.

„Zdecydowaliśmy się na transakcję nabycia udziałów w spółce Sontellian Capital z dwóch powodów. Po pierwsze podmiot ten posiada interesujący portfel aktywów niepublicznych o wartości 1,6 mln zł, który jest wyceniany według ceny nabycia walorów. Część z nich zostanie upubliczniona jeszcze w pierwszej połowie br. na jednym z rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa te są także ważnym dla nas uzupełnieniem dotychczasowego portfela inwestycyjnego. Ponadto, ten krok stanowi realizację przyjętej strategii rozwoju, zakładającej rozszerzenie działalności doradczej naszej Grupy. Dzięki tej transakcji będziemy mogli zrealizować bardziej złożone inwestycje w oparciu o zasoby własne Novainvest S.A. Pozwoli to na zwiększenie osiąganych przychodów i tym samym będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe całej Grupy.” – mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu Novainvest S.A.

LIST INTECYJNY

Pod koniec lutego br. Novainvest S.A. informowała o podpisaniu listu intencyjnego z podmiotem inwestycyjnym, działającym na rynku polskim o wartości aktywów rzędu kilku milionów złotych. Zgodnie z zapisami zawartymi w liście, obie spółki przeprowadzą badania due diligence, polegające m.in. na analizie biznesu, ocenie sytuacji operacyjnej i finansowej firmy a także wyznaczenie perspektyw jej rozwoju. Na podstawie wyników badania do końca kwietnia br., Zarządy NOVAINVEST S.A. oraz podmiotu inwestycyjnego podejmą decyzje o zakresie oraz formie transakcji. Ostateczna decyzja o realizacji tej umowy podejmą Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy wspomnianych podmiotów jeszcze przed końcem maja br.

Zapisy listu intencyjnego wskazują na ewentualne przejęcie przez NOVAINVEST S.A. podmiotu inwestycyjnego lub też połączenie obu przedsiębiorstw.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu