Znoszenie barier administracyjnych – zdążyć przed końcem kadencji

przez | 08/03/2011

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia przedstawiony przez resort gospodarki projekt założeń do projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Zdaniem KIG, wdrożenie redukcji obowiązków informacyjnych powinno stać się kwestią priorytetową dla Rządu i Parlamentu, jeszcze w obecnej kadencji.

Projekt resortu zakłada zlikwidowanie 50 obowiązków informacyjnych, będących nieuzasadnionym przerzucaniem na przedsiębiorców działań, które administracja publiczna jest w stanie wykonać w oparciu o posiadane bazy danych.

Na poparcie zasługują przede wszystkim propozycje zakładające:

 • ograniczenie obowiązku przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji z raportów miesięcznych. Comiesięczny wydruk deklaracji ZUS RMUA wielokrotnie był przez przedsiębiorców wskazywany jako obowiązek generujący wysokie koszty,
 • likwidację obowiązku uzyskiwania opinii uprawnionych rzeczoznawców ds. bhp w zakresie projektów budowy lub przebudowy obiektów,
 • skrócenie czasu przechowywania kopii papierowych szeregu dokumentów,
 • zniesienie obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B, czy też ogłaszania wpisów do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 • zniesienie obowiązku uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury przez jej wystawcę,
 • zniesienie opłaty za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, w miejsce którego pozostawiona zostanie jedna opłata za sporządzenie takowego dokumentu

Interesującym rozwiązaniem jest również propozycja zniesienia obowiązku dostarczania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem. Obowiązek ten w przypadku spółek kapitałowych ma charakter wtórny, są one bowiem zobowiązane do przekazania tych dokumentów do KRS, który ma charakter rejestru powszechnego i jawnego.

W naszej ocenie w projekcie ustawy znaleźć powinna się również zmiana związana z przedawnieniem względem ZUS jak i od ZUS należności z tytułu składek po upływie 5 lat. Obecny system przekazywania danych do ZUS pozwala na szybką weryfikacje opóźnień i ich ewentualne dochodzenie.

Krajowa Izba Gospodarcza wielokrotnie wnioskowała o skrócenie do niezbędnego minimum okresu zwrotu różnicy podatku VAT określonego w art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług zaproponowany przez resort gospodarki termin 30 dniowy wpisuje się w nasze postulaty.

Popieramy również propozycje zastosowania zaniechania poboru podatku dochodowego od nieodpłatnego świadczenia w formie pakietów medycznych w okresie, w którym funkcjonowały sprzeczne interpretacje w zakresie definiowania powyższego świadczenia jako podlegającemu opodatkowaniu bądź też nie.

Kolejną propozycją pozytywnie ocenioną przez środowisko przedsiębiorców skupionych w KIG jest pomysł wprowadzenia możliwości występowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zmianę indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych.

Podobnie rzecz ma się w przypadku umożliwienia występowania przez reprezentatywne organizacje pracodawców i reprezentatywne organizacje związkowe z wiążącym Ministra Finansów wnioskiem o dokonanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego. W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej wśród katalogu podmiotów uprawnionych znaleźć powinny się również izby gospodarcze.

Za istotną z punktu widzenia przedsiębiorców uznać należy również propozycję rezygnacji z instytucji ustawania z mocy ustawy dobrowolnych ubezpieczeń społecznych: emerytalnego, rentowych i chorobowego na skutek nieopłacenia w terminie składek (wykreślenie art. 14 ust. 2 pkt. 2). Zmiana ta pozwoli na usankcjonowanie elastycznego podejścia ZUS do kwestii ustania ubezpieczenia, a także pozwoli podmiotom zainteresowanym na faktyczne stosowanie zasady dobrowolności podlegania tego typu ubezpieczeniom.

W dokumencie brakuje jednak zmian, jakie zostały wyeliminowane z projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych i gospodarczych znajdującego się aktualnie na etapie prac legislacyjnych w Parlamencie – podkreśla KIG. Zmiany te to m.in.:

 • propozycja zmian w ustawie o notariacie mająca na celu stworzenie „depozytu dokumentów elektronicznych” u notariusza,
 • pogłębione zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (pozostaje w niej art.12, który pozostawia w radach gmin uprawnienia do ograniczania ilości koncesji na sprzedaż alkoholu),
 • uznanie składek na PFRON jako koszty uzyskania przychodów,
 • wprowadzenia zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, które były korzystne dla przedsiębiorców, (zostały usunięte już wcześniej),
 • uchylenie obowiązek posiadania licencji przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, projekt obecny już tego nie zakłada,
 • zniesienie obowiązku uzyskania licencji na wykonywanie działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.