Centrum Klima – korekta wyników finansowych na 2010 rok

Centrum Klima opublikowała korektę prognoz finansowych za rok 2010 prezentowanych w prospekcie emisyjnym spółki z dnia 9 października 2009 roku. W oparciu o aktualne szacunki, poparte badaniem audytora, podwyższono przychody ze sprzedaży do 84,5 mln zł (pierwotnie: 78,2 mln zł).

Natomiast korekcie w dół uległy: zysk brutto – obecnie 8,4 mln zł (pierwotnie: 10,7 mln zł), EBIDTA – obecnie 10,3 mln zł (pierwotnie: 12,5 mln zł) oraz zysk netto – obecnie 6,6 mln zł (pierwotnie: 8,6 mln zł).

Na zmianę prognoz wpłynęły jednorazowe czynniki zewnętrzne nie ujęte lub inaczej oszacowane w momencie przygotowywania poprzednich założeń finansowych. Do najważniejszych z nich należą: bardzo dynamiczny wzrost cen surowców oraz szybsze o 2 kwartały oddanie nowego zakładu Centrum Klima w Wieruchowie, co wygenerowało koszty planowane dopiero na 2011 rok.

„Rok 2010 był szczególnie trudny dla firm, których działania handlowe bazują na przetwórstwie surowców, w tym szczególnie metali takich jak stal, cynk czy miedź. Bardzo szybkie zmiany cen surowców – niekiedy nawet na poziomie 40% – były niemożliwe do przełożenia na ceny w ofercie produktowej. Wdrożenie do cennika każdej zmiany to około 2-3 miesiące. Wszystko wskazuje na to, że ceny surowców w ostatnim okresie nieco się ustabilizowały, co jest widoczne w poziomie marży w styczniu i w lutym bieżącego roku” – powiedział Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima.

Wzrost cen surowców

Na wartość przewidywanego zysku netto wpływ ma przede wszystkim bardzo dynamiczny i trudny do przewidzenia wzrost cen surowców w 2010 roku, mieszczący się w przedziale 15-40%. Tym czasem prognoza z 2009 roku przewidywała go na poziomie zbliżonym do inflacji czyli około 3%. Dla przykładu, stal ocynkowana zdrożała w 2010 o 25%, miedź o 36%, a aluminium o 23%. W każdym przypadku istotnie przewyższało to zakładaną wartość 3%. Spółka nie była w stanie przełożyć tak dynamicznych zmian cen surowców na wycenę swoich produktów. Wpłynęło to na marżę bezpośrednią ze sprzedaży.

Koszty przyspieszonego oddania nowego zakładu produkcyjnego w Wieruchowie

Budowa nowej siedziby Centrum Klima w Wieruchowie pod Warszawą była głównym celem emisyjnym oferty publicznej akcji zrealizowanej w listopadzie 2009 roku. Zgodnie z harmonogramem – zawartym w prospekcie emisyjnym i stanowiącym podstawę do prognoz finansowych na 2010 rok – uruchomienie nowego, znacznie większego zakładu miało nastąpić w I kwartale 2011 roku. Z uwagi jednak na bardzo duże zainteresowanie ofertą Centrum Klima i korzyści z jak najszybszego dostosowania do nich możliwości produkcyjnych zakładu, zarząd spółki zdecydował o przyspieszeniu realizacji inwestycji. Dzięki temu – już w III kwartale 2010 roku – zakończono proces budowy i rozpoczęto użytkowanie nowego obiektu.

Tym samym, koszty związane z wcześniejszym użytkowaniem kompleksu obciążyły wynik roku 2010, zamiast – jak zakładała prognoza – zostać uwzględnione dopiero w rozliczeniu I kwartału 2011. Łączna wartość czynników obiektywnych związanych z przyspieszeniem inwestycji wyniosła około 2 mln złotych.

Wcześniejsze uruchomienie nowego zakładu oznaczało także, że spółka – wbrew założeniom prognoz – od III kwartału 2010 ponosiła dodatkowe koszty związane z utrzymaniem nowej siedziby oraz zwiększeniem zatrudnienia. Koszt samej amortyzacji kompleksu i nowych maszyn to około 400 tysięcy złotych. Z przeniesieniem zakładu do Wieruchowa wiązały się również koszty przeprowadzki, które były widoczne w wyniku III kwartału 2010.

Ponadto, spółka ponosząc koszty inwestycji budowy nowego zakładu w III kwartale 2009 roku wykorzystała środki pieniężne z emisji akcji, zabezpieczone na lokatach bankowych. Według prognoz zamieszczonych w prospekcie emisyjnym, miały one przynieść dodatkowe przychody finansowe do końca 2010 roku. Skrócenie lokat przyniosło zmniejszenie tej pozycji o około 300-400 tysięcy złotych.

Efektywna stopa podatkowa

Wysokość prognozowanego zysku netto jest także wynikiem zmiany efektywnej stawki podatku dochodowego, która zamiast przewidywanych w prognozie 19% osiągnęła rzeczywisty poziom 21%. Związane to było bezpośrednio z ujmowaniem części kosztów jako niestanowiących kosztów uzyskania przychodu. Wpływ tego czynnika na obniżenie zysku netto za 2010 rok szacujemy na około 170 tysięcy złotych.

Wpływ na korektę prognoz wyników za 2010 rok miała także zmiana raportu finansowego spółki za III kwartał 2010 roku. Zgodnie z rekomendacją audytora – badającego sprawozdanie finansowe Centrum Klima – przeksięgowaniu uległa kwota w wysokości 700 tysięcy złotych. Była to kara nałożona przez spółkę na wykonawcę kompleksu w Wieruchowie, firmę Skalski SA, jednak została wyksięgowana z zysku i obniżyła wartość środka trwałego. Tym samym w znaczący sposób zmniejszyła wynik III kwartału i wartość zysku netto za cały rok 2010.