LOTOS kończy rok na mocnych plusach

769 mln zł wyniósł zysk operacyjny LOTOSU po czterech kwartałach 2010 roku. To o 83% więcej niż w analogicznym okresie 2009 r. W ww. czasie koncern wypracował zysk netto na poziomie 653 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 19,7 mld zł, co oznacza ich 36-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego roku.

Grupa LOTOS S.A. opublikowała dziś raport prezentujący wyniki zarówno IV kw. 2010 r., jak i narastająco po czterech kwartałach ub. r.

– Miniony rok był przełomowy dla Grupy LOTOS S.A. Przede wszystkim, zgodnie z harmonogramem zakończyliśmy wielkie inwestycje w ramach Programu 10+. Wyniki, które dziś prezentujemy, już zawierają efekt pracy nowych instalacji oddanych do użytku w zeszłym roku – wymienia Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – Co równie ważne, oprócz zwiększenia mocy produkcyjnych, skutecznie walczymy o coraz większy udział w rynku. W 2010 r. uzyskaliśmy 30-procentowy udziału w krajowym rynku paliw. Pewien etap rozwoju LOTOSU został z sukcesem zakończony. Pora podjąć nowe wyzwania, szczególnie w zakresie poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Pierwszy krok w tym zakresie już wykonaliśmy finalizując przejęcie kontroli nad litewską spółką wydobywczą Geonafta. Zwiększenie własnego wydobycia to jeden z najistotniejszych kierunków dalszego rozwoju Grupy, ujęty w przyjętym pod koniec zeszłego roku dokumencie Strategia Grupy LOTOS na lata 2011-1015 – dodaje prezes Olechnowicz.

W samym IV kw. 2010 r. LOTOS wykazał zysk na działalności operacyjnej w wysokości 229,8 mln zł. Jest to o 254,6% więcej od wyniku operacyjnego zanotowanego w IV kw. 2009 r. Zysk netto w tym okresie wyniósł 223,1 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży to kwota ok. 5,74 mld zł. Stanowi to wzrost odpowiednio o 42,6% r/r i 8,6% kw/kw.

Rekordowe 8 mln ton ropy przerobu

W IV kw. 2010 r. rafineria Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku przerobiła 2.223,9 tys. ton ropy, tj. o 42,7% więcej niż w okresie porównywalnym 2009 r. i o 1,3% więcej niż w III kw. 2010 r. Tym samym w całym 2010 r. gdańska rafineria przerobiła łącznie zapowiadane ponad 8 mln ton surowca, co jest najwyższym wynikiem w historii, zanotowanym przez LOTOS. Zwiększony przerób to przede wszystkim zasługa wykorzystania zdolności zintegrowanej instalacji destylacji ropy (CDU/VDU), wybudowanej w ramach Programu 10+. Natomiast, w związku z procesem dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw surowca oraz optymalizacją jego przerobu, w IV kw. 2010 r. wzrósł udział w przerobie gatunków ropy innych niż Ural i Rozewie, które do Gdańska sprowadzono tankowcami.

10+ na mecie

Zgodnie z harmonogramem prac i budżetem, z końcem ubiegłego roku zakończyła się realizacja największego w Europie Środkowo – Wschodniej programu rozbudowy rafinerii. Zakres robót w ramach Programu 10+, związanych z procesem projektowania, dostaw i budowy został zakończony dla wszystkich instalacji, zarówno podstawowych, jak i pomocniczych. W ub. r. fazę rozruchu osiągnęła instalacja hydrokrakingu (MHC) oraz instalacja przerobu ciężkiej pozostałości (ROSE). Aktualnie instalacja łagodnego hydrokrakingu już pracuje, a pierwsze produkty z instalacji ROSE spodziewane są na przełomie lutego i marca br. Warto przypomnieć, że w minionym roku uruchomiono większość instalacji i obiektów Programu 10+, w tym: zintegrowaną instalację destylacji ropy naftowej (CDU/VDU), kompleks aminowo-siarkowy (KAS), wytwórnię wodoru (HGU), instalację odzysku wodoru (HRU), rurociąg produktowy rafineria-port, zbiorniki produktowe oraz pompownie. Z kolei w 2009 r. LOTOS oddał do użytku instalację hyroodsiarczania olejów napędowych (HDS).

30% rynku w 2010 roku

Po 11 miesiącach ub. r. udział LOTOSU w krajowym rynku paliw ogółem wyniósł 29,8%, co oznacza wzrost o 1,6% punktu procentowego. Wstępne, szacunkowe dane za cały 2010 r. mówią o 30,1% udziałów w rynku. Dla porównania 2009 r. LOTOS zakończył na poziomie 28,3% udziałów w rynku paliw ogółem.

Detal ciągle rośnie

Przychody ze sprzedaży detalicznej LOTOSU wzrosły w 2010 r. o 21% r/r i 22% kw/kw. W ub. r. Grupa sprzedała w detalu paliwa za ponad 4,26 mld zł. Wolumen sprzedaży detalicznej wzrósł w analizowanym okresie (r/r) o 5,3%. W 2011 r. LOTOS Paliwa skoncentrują się na dalszym rozwoju sieci premium (stacje własne i franczyzowe) oraz budowie ekonomicznego kanału sprzedaży. 2010 r. LOTOS zakończył z 7-procentowym udziałem w rynku sprzedaży detalicznej paliw. Docelowo, zgodnie z zapisami strategii do 2015 r., udział ten ma wzrosnąć do 10%. Dodatkowy 1 procent rynku LOTOS zamierza zdobyć dzięki dalszej poprawie efektywności sieci stacji oraz wprowadzeniu jednolitych standardów jej funkcjonowania. Pozostałe 2% rynku LOTOS planuje przejąć poprzez rozwój organiczny, tzn. konsekwentnie rozbudowując sieć stacji własnych i franczyzowych. Do 2015 r. LOTOS planuje rozbudować swoją sieć o dodatkowe 100-150 stacji, które będą wchodziły zarówno w skład segmentu premium, jak i ekonomicznego. LOTOS planuje także intensywnie rozwijać sieć stacji przyautostradowych, w ramach Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP). Obecnie LOTOS Paliwa zarządza 7 MOP-ami, zlokalizowanymi przy autostradach A2, A4 i A6. Kolejne 4 MOP-y będą zlokalizowane na A1 i drodze ekspresowej S3. W 2015 r. LOTOS chce zarządzać siecią 22 MOP-ów. Aktualnie LOTOS Paliwa uczestniczy w 4 przetargach na dzierżawę 7 Miejsc Obsługi Podróżnych.

Geonafta dla LOTOSU

Dokumenty w sprawie finalizacji transakcji przejęcia kontroli nad litewską Geonaftą podpisano 3 lutego w Wilnie. Dzięki przejęciu Geonafty roczne wydobycie LOTOSU wzrośnie o ok. 100 tys. ton. Wartością dodaną tej akwizycji są kompetencje i doświadczenie litewskiej firmy w poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów na lądzie. Dla porównania sam LOTOS Petrobaltic na Bałtyku w 2010 r. wydobył 186 tys. ton ropy naftowej.

Istotnym elementem strategii Grupy LOTOS na najbliższe lata jest aktrywna obecność w zakresie poszukiwania ropy naftowej na szelfie norweskim. W ramach Rundy Koncesyjnej APA 2010 LOTOS E&P Norge przyznano licencję PL 503B. Wyniki 21 Rundy Koncesyjnej będą ogłoszone do końca czerwca tego roku. Warto dodać, że w czwartym kw. 2010 r. LOTOS E&P Norge zawarła również z Bergen Oilfield Services AS na wykonanie badań sejsmicznych 3D dla licencji PL503 – na obszarze morskim o powierzchni 1,5 tys. km2 (zaplanowane na okres letni 2011 r.).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu