KIG popiera „wakacje ubezpieczeniowe”

Tagi:

Proponowana nowelizacja pozwoli zmniejszyć wysokie obciążenia publicznoprawne dla przedsiębiorców i zwiększy szanse na utrzymanie się na rynku w początkowym, najtrudniejszym okresie prowadzenia własnego biznesu – uważa Krajowa Izba Gospodarcza, oceniając projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt zaproponowała Komisja „Przyjazne Państwo”.

Propozycja zakłada wprowadzenie do polskich przepisów regulujących zasady podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu instytucję tzw. „wakacji ubezpieczeniowych”. Przedsiębiorca dzięki niej podlegałby obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu oraz zdrowotnemu dopiero po kilku miesiącach od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, a nie – jak obecnie – od tego właśnie momentu.

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, pozostawienie decyzji odnośnie zgłoszenia się do ubezpieczenia w okresie pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej jest rozwiązaniem słusznym, pozostawiającym swobodę w zakresie inwestowania własnego kapitału w rozwój firmy, bądź też w stabilne kreowanie przyszłych świadczeń emerytalnych. Należy w tym miejscu podkreślić, iż osoby zainteresowane skorzystaniem z przywileju „wakacji ubezpieczeniowych” powinny mieć świadomość tego, iż w powyższym okresie nie będą podlegały żadnym ubezpieczeniom, a więc przykładowo skorzystanie z opieki medycznej wymagało będzie poniesienia pełnych kosztów usługi.

Doprecyzowania wymaga relacja przepisów proponowanych przez Komisję „Przyjazne Państwo” do art. 18 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który przewiduje możliwości obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych w ciągu 24 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Kwestią otwartą pozostaje pozostawienie rozpoczęcie biegu tego okresu bez zmian, bądź też wprowadzenie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, będących osobami fizycznymi wykonujących działalność we własnym imieniu, innego terminu rozpoczęcia, pokrywającego się z terminem zakończenia „wakacji ubezpieczeniowych”.

Rozwiązanie proponowane przez Komisję „Przyjazne Państwo” wpisuje się w inne regulacje stymulujące rozwój przedsiębiorczości, takie jak obniżenie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne w okresie pierwszych dwóch lat prowadzenia działalności gospodarczej i nie ogranicza możliwości dobrowolnego ubezpieczenia się przez zainteresowanych. Proponujemy, aby okres „wakacji ubezpieczeniowych” wynosił 6 miesięcy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu